Skip to content

Shiva Shiva Sankara..Hara Hara Sankara..Jaya Jaya Sankara..Song Lyrics in Kannada

Shiva Shiva Sankara..Hara Hara Sankara..Jaya Jaya Sankara..Song Lyrics in KannadaShankar Mahadevan Lyrics

 

Singer Shankar Mahadevan
Singer Shankar Mahadevan
Music Shankar Mahadevan
Song Writer Shankar Mahadevan

ಭಂ ಭಂ ಭೋ … ಭಂ ಭಂ ಭೋ …

ಭಂ ಭಂ ಭೋ … ಭಂ ಭಂ ಭೋ …

ಭಂ ಭಂ ಭೋ… ಭಂ ಭಂ ಭೋ…

ಭಂ ಭಂ ಭೋ… ಭಂ ಭಂ ಭೋ…

ಸರ್ಪಾ ಪ್ರವಿತಾ ದರ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ವಿಪ್ರಾ ಪ್ರೇರಿತ ಪರಾ ॥

ದಿಕ್ಪುರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭಾ ಅರ್ಪಿಂತುಮು ಶಂಕರ!!-೨

ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಡಿಜಿರರಾ!

ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರರಾ!!- ೨

ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ! ಪ್ಯಾರಾ!! ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ! ಹರ !! ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ! ಕನರರಾ!!

ಓಂ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ! ಸ್ವರಾ!! ಓಂ ಯುಕ್ತೇಶ್ವರ! ಸ್ಥಿರ!! ಓಂ ನಂದೇಶ್ವರಮಾರಾ! ರಾವೆರಾ!!!!

ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಡಿಗಿರರಾ!

ಪ್ರಿಯಾ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಲಯ ಭಯಂಕರ ಡಿಜಿರರಾ !!

ಸರ್ಪಾ ಪ್ರವಿತಾ ದರ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ವಿಪ್ರಾ ಪ್ರೇರಿತ ಪರಾ ॥

ದಿಕ್ಪುರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭಾ ಅರ್ಪಿಂಟುಮು ಶಂಕರ !!- 2

ಆಕಾಶಲಿಂಗಮಯಿ ಅವಹಿಂಚಾರ,

ಡಮಾ ದಮಮಣಿ ಡಮರುಖ ಧ್ವನಿ ಸಲಿಪಿ ಜಡತಾನಿ ವಡಿಲಿಂಚಾರ!

ಶ್ರೀ ವಾಯುಲಿಂಗಮಯಿ ಸಂಚಾರಿ

ಅಣುವುವನ ತನ ತನುವನ ನೀಲಸಿ ಕಾಲನಮೆ ಕಲಿಗಿಂಚರಾ!!

ಭಸ್ಮಂ ಮಾಡುವೆ ಅಸುರಳನು ಅಗ್ನಿಲಿಂಗಮೈ

ಲಯಕರ ವರದೈ ಮುನ್ಸಿ ಜಲಲಿಂಗಮೈ ಘೋರ!!

ವರಮೈ ವಸಮೈ ಪ್ರಬಲಮೌ ಭೂಲಿಂಗಮೈ ಬಲಮಿದರ ॥

ಜಗಮೆ ನದಿಪೆ ಪಂಚಭೂತ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರುಣಿಂಚರಾ!!!!

ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಡಿಗಿರರಾ!

ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರರಾ!!

ಸರ್ಪ ಪ್ರವೀತ ದರ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ವಿಪ್ರ ಪ್ರೇರಿತ ಪರಾ

ದಿಕ್ಪುರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭಾ ಅರ್ಪಿಂತುಮು ಶಂಕರ!!

ವಿಶ್ವೇಶ ಲಿಂಗಮೈ ಕನಿಕಾರಿಂಚರಾ ವಿದಿಲಿಖಿತಮುನಿಕಾ

ಬಾರಾ ಬಾರಾ ಸೆರಿಪಿ ಅಮೃತಂ ಕುರಿಪಿಂಚಾರ

ರಮೇಸ ಲಿಂಗಮೈ ಮಹಿಮಾ ಕುಪರ ಪಾಲು ಸುಭಾಮುಲು ॥

ಗಣಿ ಅಭಯಮುಳಿದಿ ಹಿತಮು ಸತತಮು ಅಂದಿಂಚರಾ!!

ಗ್ರಹಣಂ ನಿಧನಂ ಬಾಪರ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ!

ಪ್ರಾಣಂ ನೀವೈ ಅಲಿಂಗನಮಿರ ಎಡಲೊ ಕೊಲುವೈ

ಹರ ಹರ ಆತ್ಮ ಲಿಂಗಮೈ ನೀಲಬದರಾ!

ದ್ಯುತಿವೈ ಗತಿವೈ ಸರ್ವ ಜೀವಲೋಕೇಶ್ವರ ರಕ್ಷಿಂಚರಾ!!!!

ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಡಿಜಿರರಾ!

ಪ್ರಿಯಾ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಲಯ ಭಯಂಕರ ಡಿಜಿರರಾ !!

ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಜಯ ಜಯ ಡಿಗಿರರಾ

ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರರಾ!!

ಸರ್ಪಾ ಪ್ರವಿತಾ ದರ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ವಿಪ್ರಾ ಪ್ರೇರಿತ ಪರಾ ॥

ದಿಕ್ಪುರ ಪ್ರದ ಕರ್ಪೂರ ಪ್ರಭಾ ಅರ್ಪಿಂತುಮು ಶಂಕರ!!-೨