Skip to content
Home » siva puranam lyrics Song In Telugu

siva puranam lyrics Song In Telugu

siva puranam lyrics Song In TeluguS. P. Balasubramaniyam Lyrics

 

Singer S. P. Balasubramaniyam
Singer S. P. Balasubramaniyam
Music S. P. Balasubramaniyam
Song Writer S. P. Balasubramaniyam

తొల్లై ఇరుమ్ పిరవి, సూజుం తలై నీకి

అల్లల్ అరుతు ఆనందం ఆకియ నాయే

ఎల్లై మరువ నేరి అళిక్కుమ్, వాధవోర్ ఎన్గోన్

తిరువాసగం ఎనుమ్ తేన్, తిరువాసగం ఎనుమ్ తేన్…..

నళం తరుం శివపురాణం నాళుం పడిదు మనమే

శివన్ వరువన్ అరుళ్ తరువాన్ వాజ్విల్ అనుదినమే … (లెజెండ్ శ్రీ ఎస్‌పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సర్ పాడిన పాటలో ఇది నిజంగా ఉంది)

నమశ్శివాయ వాఙ్గ, నాదన్ తాల్ వాఙ్గ,

ఇమై పోడుమ్ యెన్నెంజిల్ నీంగాధన్ తాల్ వఙ్గా.

కోకజీ ఆనంద గురు మనితన్ తాళ్ వాఙ్గ,

ఆగమం ఆగి నిండ్రు అన్నిప్పన్ వాఙ్గ,

యేకన్ అనేకన్ ఇరైవన్ ఆది వాఙ్గా(1-5)

వేగం కెడుతు అంద వేందన్ అది వేళా,

పిరప్పరుక్కు పింజకన్ కంటే పే కజల్గల్ వెల్గా,

పూమ్కళగల్ వెల్గా కంటే పురాథార్క్కుమ్ చేయోన్,

కారం కువివార్ ఉల్ మగిజుం కోన్ కజల్గల్ వెల్గా,

సిరమ్ కువివార్ ఒంగువిక్కుం చీరోన్ కాజల్ వెల్గా. (6-10)

ఈసన్ అది పోత్రి, యెంతై అది పోత్రి,

నేసనాది పోత్రి, శివన్ సేవది పోత్రి,

నీయతే నిండ నిమలాన్ ఆది పోత్రి,

మాయ పిరప్పు అరుక్కుం మన్నన్ ఆది పోత్రి,

చీరార్ పెరం తురాయ్ నామ దేవన్ ఆది పోత్రి (11-15)

ఆరత ఇంబం అరుళుం మలై పోత్రి,

శివన్ అవన్ యెన్ సింథాయుల్ నిన్ర అతనాల్,

అవన్ అరులాలే అవన్ తాల్ వానగీ,

చింతై మగిళ శివపురాణం తన్నై,

ముంతై వినై ముఝుతుమ్ ఓయ ఉరైప్పన్ యాన్.(16-20)

కరుణై కన్ కట్ట వందేయ్తి కంటే కన్నుతలన్,

యెన్నుతార్కెట్టా యేజిలార్ కళళ్ ఇరైంజి,

విన్ నిరయింతుం, మన్ నిరయింతుం మిక్కై విళంగోళియై,

యెన్ ఇరంతు యెల్లై ఇల్లతానే నిన్ పేరు చీర్,

పొల్లా వినాయెన్ పుగజుం మారు ఒండ్రు అరియెన్. (21-25)

శివరాత్రి
పుల్లగి, పూడై పుజువై మరమకి,

పల్ విరుగమగి ప్రవైయై, పాంబాగి,

కల్లాయి, మణితరాయ్ పెయ్యై, గనగలై,

వాల్ అసురరాగి, మునివరాయ్, దేవరాయ్,

చెల్లాదు నిండ్ర, ఇత్ తవర సంగమతుల్,

యెల్ల పిరప్పుం పిరంతు, ఇలైతేన్, యేం పెరుమాన్. (26-31)

మెయ్యే ఉన్ పొన్నాడికల్ కందు ఇంద్రు వీడు ఉత్త్రేన్,

ఉయ్య యెన్ ఉల్లతుల్ ఒంగారమై నింద్రా,

మెయ్య, విమల, విడిపాక, వేడంగల్,

అయ్యా యేనా వొంగి ఆజాందు ఆగండ్రా నున్నియనే (32-35)

వెయ్యయై, థానియై, ఇయమాననాం విమల,

పోయి అయిన యెల్లం పోయి ఆకల వంధరులి,

మే జ్ఞానం ఆగి మిలిర్గింద్ర మే చూడరే,

యెజ్ఞానం ఇల్లతేన్ ఇన్బా పెరుమాలే,

అజ్ఞం తన్నై అగల్విక్కుమ్ నాల్ చేరుకుంటాయి. (36-40)

ఆక్కమ్ అలవు ఇరుతి ఇల్లాయ్, అనైతులగుమ్,

అక్కువై, కాపాయి, అజిప్పై, అరుల్ తారువై,

పొక్కువాయ్, యెన్నై పుగువిప్పై నిన్ తొజుంపిన్,

నాట్రతిన్ యెరియై చేయై, నానియానే,

మత్తం మనం కాజియ నిండ్ర మారయ్యోనే. (41-45)

కరంత పాల కన్నలోడు నీ కలంతర్ పోలా

చిరంతు అడియార్ చింతనైయుల్ తేన్ ఊరి నిండ్రు,

పిరంత పిరప్పు అరుక్కుమ్ యెంగళ్ పెరుమాన్,

నిరంగల్ ఓర్ అయింతు ఉదయై, విన్నోర్గల్ యేత,

మరైంతు ఇరుంతై యెమ్ పెరుమాన్,వల్వినై యెన్ తన్నై,

మరయింటిదా మూడియా మాయ ఇరులై,

ఆరంభవం యెనుమ్ అరుం కాయితరాల్ కట్టి,

పురం థోల్ పొర్తు, యెంగమ్ పుజు అజుక్కు మూడి,

మలం చోరం ఓంపాతు వాయిల్ కుడిలై,

మలంగ పులన్ అయింతుమ్ వంచనయై చెయ్యా(46-55)

శివ పెరుమాన్
విలంగు మనతల్, విమల ఉనక్కు,

కలంత అన్‌బాగి, కాసింతు ఉల్ ఉరుగుమ్,

నలమ్ ఇలతా సిరియెర్క్కు నల్గి కంటే,

నీలమ్ దాన్ మేల్ వంతు అరుళి, నీల్ కళకల్ కాట్టి,

నాయర్ కిడై కిడంతా అదియర్కు,

తైర్ చిరంత ధయవన తత్తువనే (56-61)

మాసత్ర జ్యోతి మలార్త మలార్ చుడారే,

దేశనే, తేనర ఆముధే, శివపురాణే,

పాశమామ్ పత్రు అరుతు పారిక్కుమ్ అరియనే,

నేస అరుళ్ పూరింతు నెంజిల్ వంజం కెడ,

పెరతు నిండ్ర పెరుమ్ కరుణై పెరారే.(62-66)

ఆరా ఆముధే, అలవిలా పెమ్మనే,

ఒరాతార్ ఉల్లతు ఒలిక్కుమ్ ఒలియానే,

నీరై ఉరుక్కి యేన్ ఆరుయిరాయ్ నిండ్రనే,

ఇంబముమ్ తుంబముమ్ ఇల్లానే, ఉల్లనే. (67-70)

అన్బరుక్కు అన్బనే, యావయుమై, అల్లైయుమై,

చోతీయనే తున్నీరులే, తొండ్ర పెరుమాయనే,

ఆదియానే అంతం నడువగి అల్లనే,

ఈర్తు యెన్నై ఆట్ కొండ యెంతై పెరుమనే,

కూర్త మే జ్ఞానతల్ కొండు ఉనర్వర్ తమ్ కారుతిన్,

నొక్కరియా నొక్కే, నునుక్కు అరియ నన్ అన్వే. (71-76)

పొక్కుం వారవుం పునర్వుం ఇల్లా పున్నియనే,

కక్కుం యెన్ కావలనే, కన్బరియ పేరోలియే,

ఆత్రు ఇంబ వెళ్ళమే, అత మిక్కై నిండ్ర,

తొత్తర చుద్దర్ ఒలియై చొల్లత నున్ ఉనర్వాయి. (77-80)

మాట్రమం వైయకతిన్, వెవ్వరే వండు అరివమ్,

తేత్రనే, తేత్ర థెలివే, యెన్ చింతనై ఉల్,

ఊత్తారానా ఉన్నార్ ఆముధే, ఉదయనే,

వెట్రు వికార విడకు ఉడంబిన్ ఉట్ కిడప్ప,

ఆత్రేయన్ యేం అయ్యా అరనే ఓ యేంద్రు.

పోత్రి పుగhంధరైందు పోయి కెట్టు మే ఆనార్ (81-86)

ఇంగు వందు వినై పిరవి చారమే కలవండి,

కల్ల పూల కురంబై కట్టు అజిక్క వల్లనే,

నాల్ ఇరుళిల్ నత్రం పయిండ్రు ఆడుం నాధనే,

తిల్లై ఉల్ కూతనే, తరువాత పాండి నాట్టనే.(87-90)

అల్లల్ పైరవి అరుప్పానే ఓహ్ ఎండు,

సొల్లర్క్కు అరియానై సొల్లి తిరువడి కీజ్,

సొల్లియా పాటిన్ పోరుల్ ఒకటి సోల్లువర్,

సెల్వర్ శివ పురాతిన్ ఉల్లార్, శివన్ ఆది కీజ్,

పల్లోరు యేత పనితు….

తిరుచిత్రంబలం !!!!!!!!

ఆంగ్లంలో లలితా సహస్రనామం సాహిత్యం

ఆంగ్లంలో అయిగిరి నందిని లిరిక్స్

ఆంగ్లంలో తిరుప్పావై లిరిక్స్

ఆంగ్లంలో శివపురాణం అర్థం:

నమశ్శివాయ, మన స్వామివారి పవిత్ర పాదాలు చిరకాలం జీవించండి.

నా మనసులోంచి ఒక్క క్షణం కూడా కదలని ఆయన పాదాలు చిరకాలం జీవించండి.

తిరువావదుతురై (తిరుపెరుమ్ తురై?)*ను పరిపాలించిన నా గురువు పాదాలు దీర్ఘకాలం జీవించండి.

హాయ్ పాదాలు దీర్ఘకాలం జీవించండి
పవిత్ర గ్రంధాలుగా మారి మన దగ్గరికి వచ్చిన నేను,

ఒకడు అయితే చాలా మంది కనిపించిన దేవుని పాదాలు దీర్ఘాయువుగా జీవించండి.

నా మనస్సును స్థిరపరచిన భగవంతుని పాదములకు జయము కలుగుగాక

జన్మ చక్రాన్ని నరికివేసే పరమశివుని శౌర్య పాదాలను జయించాలి

తనకు దూరంగా ఉన్నవారికి దుర్లభమైన దేవుడి చీలమండల వంటి పువ్వును జయించనివ్వండి,

తనకు నమస్కరించే వారి మనసులో ఆనందంగా జీవించే రాజుగారి పాదరక్షలు విజయం సాధించాలి.

తలవంచిన వారిని ఉద్ధరించే ఆ మహానుభావుని పాదరక్షలు జయప్రదం.

భగవంతుని పాదాలకు వందనం, నా తండ్రి పాదాలకు స్తోత్రం,

నా మిత్రుని పాదాలకు వందనం, శివుని ఎర్రని పాదాలకు స్తోత్రం,

ప్రేమగా నిలిచిన స్వచ్ఛమైన భగవంతుని పాదాలకు వందనాలు,

జన్మ అనే మాయను నరికివేసే రాజు పాదాలకు వందనం

పవిత్రమైన తిరుపెరుంతురైలో ఉన్న భగవంతుని పాదాలకు వందనాలు.

కరుణా పర్వతంలా ఎప్పటికీ తరగని ఆనందాన్ని ఇచ్చే దేవుడికి స్తోత్రం.

ఎందుకంటే ఆ శివుడు నా ఆలోచనలో నిలిచాడు,

నేను అతని దయతో అతని పాదాలకు నమస్కరిస్తాను,

మరియు సంతోషకరమైన మనస్సుతో శివ పురాణాన్ని పఠించండి,

తద్వారా నేను ఇంతకు ముందు సంపాదించిన కర్మ మొత్తం అదృశ్యమవుతుంది.

నుదుటిపై కన్ను ఉన్న దేవుడు తన దయగల కన్ను నాకు చూపించాడు కాబట్టి నేను వచ్చాను,

మరియు అందం మనసుకు అందని చీలమండకు నమస్కరిస్తూ నిలబడి,

మరియు ఆకాశాన్ని మరియు భూమిని నింపిన దేవా, మరియు ఎవరు మెరుస్తున్న కాంతిగా చూడబడతారు,

అవరోధం యొక్క అన్ని పరిమితులకు అతీతుడైన దేవా, నేను చెడు కర్మలతో ఒకడిని,

మరియు నీ గొప్ప గుణాలను స్తుతించే మార్గాలు తెలియవు

ఓ ప్రభూ గడ్డి, చిన్న మొక్కలు, పురుగులు, చెట్లు,

అనేక రకాల జంతువులు, పక్షులు, పాములు,

రాయి, మనుషులు, దయ్యాలు, వివిధ రకాల దెయ్యాలు,

బలమైన అసురులు, ఋషులు దేవతలు,

మరియు నేను వస్తువులను కదిలించే మరియు కదలకుండా ఈ స్పెక్ట్రం అంతటా ప్రయాణించాను,

మరియు అన్ని రకాల జన్మలు తీసుకున్నాడు మరియు అలసిపోయాడు.

నిజంగా నీ బంగారు పాదాలను చూసి నేను మోక్షాన్ని పొందాను.

ఓ దేవుడా, నేను రక్షింపబడటానికి నా మనస్సులో “ఓం” అనే అక్షరం వలె నిలిచాడు,

ఓ నిజం, ఓ స్వచ్ఛత, ఎద్దుపై స్వారీ చేసే ఓ ప్రభూ,

వేదాలు “ఓ ప్రభూ” అని పిలిచిన ఓ దేవుడా, చాలా ఆశ్చర్యంతో,

మరియు మీరు చిన్నవారి కంటే చిన్నవారైనప్పటికీ మిమ్మల్ని పొడవుగా, లోతుగా చూడాలని ప్రయత్నించారు.

ఓహ్ దైవికంగా స్వచ్ఛమైన భగవంతుడు, వేడి, చలి అలాగే జీవితం,

మీరు వచ్చి మీ కృపను కురిపించారు, తద్వారా అన్ని అబద్ధాలు పారద్రోలాయి,

మరియు దైవిక జ్ఞానం వలె ప్రకాశిస్తుంది, ఓ సత్య కాంతి,

జ్ఞానము లేని వాడికి ఓ మధురమైన దేవా,

ఓ గొప్ప జ్ఞాని, నా అజ్ఞానాన్ని తొలగించేవాడు.

పుట్టుక, జీవితం, మరణం లేని దేవా!

ప్రపంచం మొత్తాన్ని సృష్టించేది నువ్వే,

మీరు మీ దయను రక్షిస్తారు, నాశనం చేస్తారు మరియు వర్షిస్తారు,

భ్రాంతిని నాశనం చేసి, నన్ను నీకు సేవ చేసేలా చేయి,

సుగంధ పుష్పం వంటి దేవా,

నీవు దూరమైనా, దూరమైనా, దగ్గరలో ఉన్నావు.

ఓహ్ వేదాల ప్రభువా, అతను మనస్సు మరియు ఆలోచనలకు అతీతుడు.

జన్మల చక్రాన్ని నిలిపివేసే ప్రభూ,

గొప్ప భక్తుల మనసులో నిలవడం ద్వారా,

కొత్తగా పాలు కలిపిన తేనె వంటిది,

తేనె మరియు నెయ్యి, నీవే అయిదు వర్ణాలను కలిగి ఉన్నావు.

మరియు మీరు దేవతల దృష్టి నుండి దాక్కున్నారు,

ఎవరు నిన్ను చూసి స్తుతించలేకపోయారు, ఓ ప్రభూ.

భయంకరమైన గత కామంలో చిక్కుకున్న నన్ను దయచేసి కట్టివేయండి.

మరియు భ్రమ అనే చీకటితో పూర్తిగా దాగి ఉంది

అన్ని చర్యల పరిశీలన ద్వారా,

ఇది చేయవచ్చు మరియు చేయకూడదు,

మరియు పాపాలు మరియు మంచి పనుల తాడుతో నన్ను కట్టివేయండి

మరియు నా లోపల ఉన్న మురికిని మరియు పురుగులను చర్మంతో కప్పి ఉంచండి,

మరియు నన్ను తొమ్మిది రంధ్రాలతో ఒక గుడిసెలా నిర్మించు,

దీని ద్వారా కోరుకోనివన్నీ బయటకు వెళ్తాయి,

పంచేంద్రియాలు నన్ను మోసం చేసి మత్తులో పడేశాయి.

ఓ దేవా, నేను అస్థిరమైన (జంతువులాంటి) మనస్సుతో ఉన్నా, స్వచ్ఛమైనవాడు,

విపరీతమైన ప్రేమ కారణంగా ఇది మీతో కలిసిపోదు,

మీ మాట వింటే కరగదు

మరియు దానిలో ఎలాంటి మంచి లేదు,

నీవు ఈ నీచునిపై దయ చూపావు,

మరియు ఈ భూమిపైకి వచ్చి మీ పొడవాటి పాదాలను నాకు చూపించారు

మరియు తల్లి కంటే చాలా ఎక్కువ దయ చూపించింది,

కుక్క కంటే హీనంగా అబద్ధం చెప్పేది నాకు.

ఓహ్ మచ్చలేని జ్వాల లాంటి పువ్వు,

ఇది పెరుగుతున్న కాంతి వలె కనిపిస్తుంది,

ఓ మెరిసే, ఓ తేనెలాంటి అమృతమా,

ఓ భగవంతుడు, శివ నగరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు,

నీ కృపను కురిపించిన ఓ జ్ఞాని,

నా ఆప్యాయత అటాచ్‌మెంట్‌లన్నింటినీ కత్తిరించడం ద్వారా,

నీ స్నేహపూర్వక దయను కురిపించు, నా మనస్సు నుండి అన్ని ద్వేషాలను తొలగించు,

ఓ గొప్ప దయగల నది, ఇది నా మనస్సును ఎప్పటికీ వదిలివేయదు.

ఓహ్ ఎన్నటికీ తృప్తి చెందని అమృతం, ఓ దేవుడా కొలతకు అతీతుడు,

ఆసక్తి లేని మనసులో దాచుకున్న ఓ వెలుగు

ఓ దేవుడా, నా మనసును ద్రవింపజేసి, నా ప్రాణంగా నిలబెట్టిన దేవా!

సుఖం, కష్టాలు లేని దేవుడా, నాలో ఉండేవాడు.

ఓ మిత్రమా, నీ భక్తులకు మిత్రమా, సర్వమూ లేని దేవుడా,

ఓ జ్వాల అయిన దేవా, ఓ దేవుడా చీకటి, ఓ దేవుడా, ఎప్పుడూ పుట్టని దేవా,

మధ్య మరియు అంత్య స్థితిని దాటిన ఓ ఆదిమానవుడు,

ఓ ప్రభూ, తండ్రిగా నన్ను ఆకర్షించి, నన్ను నీవాడిగా చేసుకున్నాడు.

ఓ దేవుడా, మిక్కిలి తెలివైన వారికే తెలుసు