Cheppalani Vundi Song Lyrics In Telugu

Written by Song Lyrics

Published on:

Song Lyrics Info

Cheppalani Vundi Song Lyrics In TeluguSPB, Chiranjeevi Lyrics

 

SingerSPB, Chiranjeevi
SingerIlayaraja
MusicIlayaraja
Song WriterJonnavithula Ramalingeswara Rao

ఒంటరిగా దిగులు బరువు మోయబోకు నేస్తం
మౌనం చూపిస్తుందా సమస్యలకు మార్గం
కష్టం వస్తేనే గద గుండె బలం తెలిసేది
దు:ఖానికి తలవంచితే తెలివి కింక విలువేది
మంచైనా చెడ్డైనా పంచుకోను నేలేన
ఆ మాత్రం ఆత్మీయతకైనా పనికిరానా
ఎవ్వరితో ఏ మాత్రం పంచుకోను వీలులేని
అంతటి ఏకాంతమైన చింతలేమిటండి

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

గుండెల్లో సుడి తిరిగే కలత కథలూ
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

కోకిలల కుటుంబంలో చెడ బుట్టిన కాకిని అని

అయినవాళ్ళు వెలివేస్తే అయినా నేనేకాకిని
కోకిలల కుటుంబంలో చెడ బుట్టిన కాకిని అని
అయినవాళ్ళు వెలివేస్తే అయినా నేనేకాకిని

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

పాట బాట మారాలని చెప్పటమేనా నేరం

గూడు విడిచి పొమ్మన్నది నన్ను కన్న మమకారం
వసంతాల అందం విరబుసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట పంచెవన్నెల విరితోట
వసంతాల అందం విరబుసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట పంచెవన్నెల విరితోట

బ్రతుకు పుస్తకంలో ఇది ఒకటేనా పుట

మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళబాట
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళబాట

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

ఏటి పొడుగునా వసంతమొకటేనా కాలం

ఏదీ మరి మిగతా కాలాలకు తాళం
నిట్టూర్పుల వడగాలుల శృతిలో ఒకడు
కంటి నీటి కుంభవృష్టి జడిలో ఇంకొకడు
మంచు వంచెనకు మోడై గోడు పెట్టు వాడొకడు
వీరి గొంతులోని కేక వెనుక ఉన్నదే రాగం
అనుక్షణం వెంటాడే ఆవేదన ఏ నాదం
అని అడిగిన నా ప్రశ్నకు అలిగి మత్త కోకిల

కళ్ళు ఉన్న కబోదిలా చెవులు ఉన్న బధిరుడిలా

నూతిలోని కప్పలా బ్రతకమన్న శాసనం
కాదన్నందుకు అక్కడ కరువాయెను నా స్థానం

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

అసహాయతలో దడ దడ లాడే హృదయమృదంగ ధ్వానం

నాడుల నడకల తడబడి సాగే అర్తుల ఆరని శోకం
ఎడారి బతుకుల నిత్యం
చస్తూ సాగే బాధల బిడారు
దిక్కు మొక్కు తెలియని
దీనుల యదార్థ జీవన స్వరాలు

నిలువునా నన్ను కమ్ముతున్నాయి

శాంతితో నిలువనీయకున్నాయి
ఈ తీగలు సవరించాలి ఈ అపశృతి సరిచెయ్యాలి
జన గీతిని వద్దనుకుంటూ
నాకు నేనే పెద్దనుకుంటూ
కలలో జీవుంచను నేను కలవరింత కోరను నేను

నేను సైతం విశ్వవీణకు
తంతినై మూర్ఛనలుపోతాను
నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి
గొంతుక విచ్చి మోస్తాను
నేను సైతం ప్రపంచాధ్యపు
తెల్ల రేకై పల్లవిస్తాను
నేను సైతం నేను సైతం…
బ్రతుకు బాటకు గొంతు కలిపేను
నేను సైతం నేను సైతం…
బ్రతుకు బాటకు గొంతు కలిపేను

సకల జగతిని శాశ్వతంగా వసంతం వరియించుదాకా
ప్రతి మనిషికి జీవనంలో నందనం వికసించుదాకా
పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను
పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను

నేను సైతం.. నేను సైతం.. నేను సైతం

నేను సైతం.. నేను సైతం.. నేను సైతం

Cheppalani Vundi Song Lyrics In Telugu Song English Lyrics.

 

Worry alone weighs heavily on Moyabo
Silence shows the way to problems
The strength of the room heart is known when difficulty comes
Wisdom is the key to success
I do not share good or bad
Does that work for intimacy?
Can’t share anything with anyone
Don’t worry about loneliness

Has to say is to open the throat

Has to say is to open the throat
Has to say is to open the throat
Has to say is to open the throat

Stories of turmoil in the heart
Has to say is to open the throat
Has to say is to open the throat
Has to say is to open the throat

Called the worst crow in the family of cuckoos

Even if they are expelled, I am the only one
Called the worst crow in the family of cuckoos
Even if they are expelled, I am the only one

Has to say is to open the throat
Has to say is to open the throat

It is a crime to tell a song to change course

Leaving the nest is a treat for me
The beauty of spring is a joy to behold
Teti honey song Panchavennela Viritota
The beauty of spring is a joy to behold
Teti honey song Panchavennela Viritota

This is the only page in the book of life

Man walkways or any hedgehog
Man walkways or any hedgehog

Has to say is to open the throat
Has to say is to open the throat

Spring is the time of year

Nothing is a lock for the rest of the season
One of the tunes of sighing hail
Eye water is another in the avalanche jadi
Do not use Modai wall for ice deception
The melody is behind the growl in their throats
Any tone of consciousness that haunts the analogy
Aligi Mattha Cuckoo to my question asked

Like a deaf man with eyes and like a deaf man with ears

Kappala Bratakamanna inscription in Nuthi
My position was that there was no drought

Has to say is to open the throat

Has to say is to open the throat

Heartbeat sound that palpitates in helplessness

The dry grief of the tingling sensations of the nerves
Eternity of desert survivors
A camp of dying agony
Direction plant unknown
These are real life tones

Vertically engaging me

Held in peace
These strings need to be modified and this anomaly corrected
Not wanting the folk song
I want to grow myself
I do not want to live in a dream

I’m also cosmopolitan
I will faint on the wire
I’m also crazy about Bhuvana Ghosh
I carry a sore throat
I’m also worldly
I will recite the white Rekai
I’m also I …
I do not know
I’m also I …
I do not know

Until all the world is permanently drained by spring
Until the bliss blossoms in the life of every man
Can’t sing the old song Don’t leave the new song
Can’t sing the old song Don’t leave the new song

I too .. I too .. I too

I too .. I too .. I too

🔴Related Post