Skip to content

Maha Ganapathim Manasa Smarami With English Lyrics

Maha Ganapathim Manasa Smarami With English Lyrics

Song Lyrics Info

Maha Ganapathim Manasa Smarami With english LyricsRajalakshmee Sanjay Lyrics

 

Singer Rajalakshmee Sanjay
Singer Muthuswamy Dikshitar
Music Muthuswamy Dikshitar
Song Writer Muthuswamy Dikshitar

mahaa ganapatim
mahaa ganapatim manasaa smaraami
mahaa ganapatim manasaa smaraami
mahaa ganapatim manasaa smaraami
mahaa ganapatim manasaa smaraami
vasishta vaama devadi vandita
mahaa ganapatim manasaa smaraami
vasishta vaama devadi vandita
mahaa ganapatim

mahaa deva sutam
mahaa deva sutam guruguhanutam
mahaa deva sutam guruguhanutam
maarakoti prakaasham shaantam
mahaa deva sutam guruguhanutam
maarakoti prakaasham shaantam

mahaa kaavya naatakaa di priyam
mahaa kaavya naatakaa di priyam
mooshika vaahanaa modhaka priyam

mahaa kaavya naaTakaa di priyam
mooshika vaahanaa modhaka priyam

mahaa ganapatim manasaa smaraami
mahaa ganapatim

 

 

Maha Ganapathim Manasa Smarami With Telugu Lyrics

 

పల్లవి:     మహా గణపతిమ్ మనసా స్మరామి|
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత||

చరణం:    మహా దేవ సుతం గురుగుహ నుతం|
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం||
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం|
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం||

||మహా గణపతిమ్ ||

note: సరిగమ మహాగణపతిమ్
పనిస సరిగమ మహాగణపతిమ్
పమగ మరిస సరిగమ  మహాగణపతిమ్
పనిసరిస నినిపమస సరిగమ మహాగణపతిమ్
నిసనిపనిపమ రిసరిస సపమని మహాగణపతిమ్
నిసరిససస నిసరిసస నిసనిసరిసస నిసరిసస
పమపమగమ రిసని సరిగ మగమ రిసని సనిస నిపమ
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప రిస రిస రిస సని సరి సని సరిస
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప రిస రిస రిస సని సరి సని సరిస
ససరిగ గమపప గమమప మపగని పనిసరిస నిపమ సరిగమ

||మహాగణపతిమ్||