Skip to content

Shiva Tandava Stotram Lyrics In Telugu

Shiva Tandava Stotram Lyrics In Telugu

Song Lyrics Info

Shiva Tandava Stotram Lyrics In TeluguUma Mohan Lyrics

 

Singer Uma Mohan
Singer Uma Mohan
Music Uma Mohan
Song Writer Uma Mohan

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం ।
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివం ॥ 1 ॥

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ-
-విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని ।
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2 ॥

ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర
స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే ।
కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3 ॥

జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే ।
మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4 ॥

సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః ।
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః ॥ 5 ॥

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా-
-నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం ।
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః ॥ 6 ॥

కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే ।
ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక-
-ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ ॥ 7 ॥

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్-
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబంధబంధుకంధరః ।
నిలింపనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధానబంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః ॥ 8 ॥

ప్రఫుల్లనీలపంకజప్రపంచకాలిమప్రభా-
-విలంబికంఠకందలీరుచిప్రబద్ధకంధరం ।
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ॥ 9 ॥

అగర్వసర్వమంగళాకళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతం ।
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే ॥ 10 ॥

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస-
-ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలఫాలహవ్యవాట్ ।
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ
ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచండతాండవః శివః ॥ 11 ॥

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్-
-గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః ।
తృష్ణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీమహేంద్రయోః
సమం ప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే ॥ 12 ॥

కదా నిలింపనిర్ఝరీనికుంజకోటరే వసన్
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరఃస్థమంజలిం వహన్ ।
విముక్తలోలలోచనో లలాటఫాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహం ॥ 13 ॥

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతిసంతతం ।
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనం ॥ 14 ॥

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం యః
శంభుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే ।
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః ॥ 15 ॥

Shiva Tandava Stotram Lyrics In English

 

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale,
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam |
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam,
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari,
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani |
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake,
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||2||

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura,
Sphuradigantasantati pramodamanamanase |
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi,
Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||3||

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha,
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe |
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure,
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara,
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh |
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka,
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||5||

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha,
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam |
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam,
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||6||

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala,
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake |
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka,
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||7||

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat,
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah |
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah,
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||8||

Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha,
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam |
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam,
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje ||9||

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari,
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam |
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam,
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||10||

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur,
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat |
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala,
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor,
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh |
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh,
Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham ||12||

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh,
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh |
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam,
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam |
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim,
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

Puja vasanasamaye dashavaktragitam,
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe |
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam,
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh ||15||

Aum Namah Shivay !!