Skip to content
Home » Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Song Lyrics In Telugu

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Song Lyrics In Telugu

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Song Lyrics in Telugu

Song Lyrics Info

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Song Lyrics in Telugukasinath tataa Lyrics

 

Singerkasinath tataa
Singerkasinath tataa
Musickasinath tataa
Song Writerkasinath tataa

కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 ||

మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 ||

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || 4 ||

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || 5 ||

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య |
గణేశ ఋషిః, మహాగణపతిర్దేవతా, నానావిధానిచ్ఛందాంసి |
హుమితి బీజమ్, తుంగమితి శక్తిః, స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ |
సకలవిఘ్నవినాశనద్వారా శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ కరన్యాసః
గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
కుమారగురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ||
బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః |
రక్తో రక్తాంబరధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః
సర్వసద్గురుసంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అథ అంగన్యాసః
ఛందశ్ఛందోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః |
నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా |
సృష్టిస్థితిలయక్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానంద ఇతి కవచాయ హుమ్ |
అష్టాంగయోగఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అనంతశక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువః స్వరోమ్ ఇతి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ |
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

శ్రీగణపతిరువాచ
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || 1 ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || 2 ||

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః || 3 ||

నందనో లంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః || 4 ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రో‌உఘనాశనః || 5 ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || 6 ||

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితోమితః || 7 ||

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః || 8 ||

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః || 9 ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః || 10 ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః || 11 ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః || 12 ||

సద్యోజాతః స్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || 13 ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండవైశాఖసంస్థితః || 14 ||

చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రో హవిర్భుజః |
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || 15 ||

గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరః ప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || 16 ||

విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || 17 ||

ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః || 18 ||

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || 19 ||

యఙ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః || 20 ||

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమభాలఃసత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషో‌உగ్న్యర్కసోమదృక్ || 21 ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || 22 ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః |
కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః || 23 ||

నదీనదభుజః సర్పాంగులీకస్తారకానఖః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠో‌உర్ణవోదరః || 24 ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః || 25 ||

పాతాలజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః || 26 ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీ వియత్కేలిసరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః || 27 ||

ప్రతాపీ కాశ్యపో మంతా గణకో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః || 28 ||

చింతామణిర్ద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || 29 ||

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః || 30 ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః || 31 ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః || 32 ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || 33 ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || 34 ||

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || 35 ||

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌలిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 36 ||

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్షోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః || 37 ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాలావిభూషణః |
రక్తేక్షనో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || 38 ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || 39 ||

సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || 40 ||

సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణకారణమ్ |
సర్వదేవవరః శార్ంగీ బీజపూరీ గదాధరః || 41 ||

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః |
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ శుభాంగదః || 42 ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలిమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ || 43 ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో ఙ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || 44 ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాంకుశమూలకః |
కరస్థామ్రఫలశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || 45 ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || 46 ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || 47 ||

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || 48 ||

సంవర్ధితమహావృద్ధిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్ధనః |
దంతసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందలితాశ్రయః || 49 ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవః పద్మః సర్వోన్నతమదద్రవః || 50 ||

విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ || 51 ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండనః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || 52 ||

వసుధారామదోన్నాదో మహాశంఖనిధిప్రియః |
నమద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః || 53 ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః || 54 ||

ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్రశతపర్వధృక్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణో వారణప్రియః || 55 ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరికరో విజయావిజయావహః || 56 ||

అజయార్చితపాదాబ్జో నిత్యానందవనస్థితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీ సౌందర్యమండితః || 57 ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగలసుమంగలః |
ఙ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః || 58 ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీపాలనః కామకామినీకేలిలాలితః || 59 ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || 60 ||

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || 61 ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || 62 ||

ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్టగణకో గణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగంబరః || 63 ||

అనపాయో‌உనంతదృష్టిరప్రమేయో‌உజరామరః |
అనావిలో‌உప్రతిహతిరచ్యుతో‌உమృతమక్షరః || 64 ||

అప్రతర్క్యో‌உక్షయో‌உజయ్యో‌உనాధారో‌உనామయోమలః |
అమేయసిద్ధిరద్వైతమఘోరో‌உగ్నిసమాననః || 65 ||

అనాకారో‌உబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నో‌உవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠమాధార ఆధారాధేయవర్జితః || 66 ||

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః || 67 ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || 68 ||

ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలమండితః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిందిరాప్రియః || 69 ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా || 70 ||

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుడునాథకరప్రియః || 71 ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః || 72 ||

ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమర్పకః |
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః || 73 ||

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ |
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః || 74 ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః || 75 ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః |
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతసమాననః || 76 ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధైర్య ఔన్నత్యనిఃసమః || 77 ||

అంకుశః సురనాగానామంకుశాకారసంస్థితః |
అః సమస్తవిసర్గాంతపదేషు పరికీర్తితః || 78 ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || 79 ||

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ || 80 ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతఃస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || 81 ||

గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || 82 ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః || 83 ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకారశుండభృత్ || 84 ||

చండశ్చండేశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః |
చరాచరపితా చింతామణిశ్చర్వణలాలసః || 85 ||

ఛందశ్ఛందోద్భవశ్ఛందో దుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః |
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః || 86 ||

జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః |
స్రవద్గండోల్లసద్ధానఝంకారిభ్రమరాకులః || 87 ||

టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః |
ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రేషు సిద్ధిదః || 88 ||

డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః |
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌంకో ఢుంఢివినాయకః || 89 ||

తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః |
తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః || 90 ||

స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ |
దక్షయఙ్ఞప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా || 91 ||

దయావాందివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః |
దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః || 92 ||

దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః |
ధనం ధనపతేర్బంధుర్ధనదో ధరణీధరః || 93 ||

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః |
ధ్వనిప్రకృతిచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 94 ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || 95 ||

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ || 96 ||

పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచనః |
పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః || 97 ||

పద్మప్రసన్నవదనః ప్రణతాఙ్ఞాననాశనః |
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః || 98 ||

ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణితప్రియః |
బాణార్చితాంఘ్రియుగలో బాలకేలికుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || 99 ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 100 ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || 101 ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తో మనో మయః || 102 ||

మేఖలాహీశ్వరో మందగతిర్మందనిభేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || 103 ||

యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్యఙ్ఞగోప్తా యఙ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాఙ్ఞికో యాజకప్రియః || 104 ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రాజ్యరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || 105 ||

లక్షో లక్షపతిర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || 106 ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || 107 ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
వివస్వద్బంధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః || 108 ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శంబరేశ్వరః || 109 ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వఙ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ || 110 ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదకః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః || 111 ||

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || 112 ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యం హుతప్రియో హృష్టో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || 113 ||

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః || 114 ||

ధర్మప్రదో‌உర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || 115 ||

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః || 116 ||

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || 117 ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః |
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరక్షణః || 118 ||

ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశమ్ |
పక్షో మాసర్త్వయనాబ్దయుగం కల్పో మహాలయః || 119 ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || 120 ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం జగత్ || 121 ||

భూరాపో‌உగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః || 122 ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || 123 ||

సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || 124 ||

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ || 125 ||

వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాంచరాత్రకమ్ |
శైవం పాశుపతం కాలాముఖంభైరవశాసనమ్ || 126 ||

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ || 127 ||

బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుంఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషట్ వౌషట్ వషణ్ నమః 128 ||

ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానందో బోధః సంవిత్సమో‌உసమః |
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షరపరాయణః || 129 ||

ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకో‌உనేకస్వరూపధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || 130 ||

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వహీనో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః || 131 ||

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || 132 ||

చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః 133 ||

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ||
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్తమః || 134 ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవమాతృకః || 135 ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్షప్రియః పంచబాణః పంచశిఖాత్మకః || 136 ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడంగధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః || 137 ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || 138 ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః || 139 ||

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవందితః || 140 ||

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || 141 ||

సప్తచ్ఛందో మోదమదః సప్తచ్ఛందో మఖప్రభుః |
అష్టమూర్తిర్ధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ || 142 ||

అష్టాంగయోగఫలభృదష్టపత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తిసమానశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రవర్ధనః || 143 ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యో‌உష్టవసువంద్యో‌உష్టమూర్తిభృత్ || 144 ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
అష్టశ్రీరష్టసామశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితః || 145 ||

నవద్వారపురావృత్తో నవద్వారనికేతనః |
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషితః || 146 ||

నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గానిషేవితః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోద్ధృతః || 147 ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || 148 ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశమహారుద్రైఃస్తుతశ్చైకాదశాక్షరః || 149 ||

ద్వాదశద్విదశాష్టాదిదోర్దండాస్త్రనికేతనః |
త్రయోదశభిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధిదైవతమ్ || 150 ||

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్పతిః || 151 ||

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
తిథిపంచదశాకారస్తిథ్యా పంచదశార్చితః || 152 ||

షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః |
షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః || 153 ||

కలాసప్తదశీ సప్తదశసప్తదశాక్షరః |
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ || 154 ||

అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిః స్మృతః |
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిఙ్ఞానకోవిదః || 155 ||

అష్టాదశాన్నసంపత్తిరష్టాదశవిజాతికృత్ |
ఏకవింశః పుమానేకవింశత్యంగులిపల్లవః || 156 ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || 157 ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కలాత్మకః || 158 ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీత్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః |
పంచాశదక్షరశ్రేణీపంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || 159 ||

చతుఃషష్టిమహాసిద్ధియోగినీవృందవందితః |
నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గలః || 160 ||

చతుఃషష్ట్యర్థనిర్ణేతా చతుఃషష్టికలానిధిః |
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవందితః || 161 ||

చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః |
శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః || 162 ||

శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః |
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః || 163 ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః || 164 ||

దశసాహస్రఫణిభృత్ఫణిరాజకృతాసనః |
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రపాఠితః || 165 ||

లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః |
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశకః || 166 ||

చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః |
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః || 167 ||

శివోద్భవాద్యష్టకోటివైనాయకధురంధరః |
సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః || 168 ||

త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః |
అనంతదేవతాసేవ్యో హ్యనంతశుభదాయకః || 169 ||

అనంతనామానంతశ్రీరనంతో‌உనంతసౌఖ్యదః |
అనంతశక్తిసహితో హ్యనంతమునిసంస్తుతః || 170 ||

ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ |
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః || 171 ||

కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః || 172 ||

మేధా ప్రఙ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమభిరూపతా |
సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా || 173 ||

జగత్సంవననం విశ్వసంవాదో వేదపాటవమ్ |
సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ || 174 ||

ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా || 175 ||

ధనధాన్యాదివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ |
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే || 176 ||

రాఙ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః |
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే స దాసస్తస్య జాయతే || 177 ||

ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ |
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షగ్రహభయాపహమ్ || 178 ||

సామ్రాజ్యసుఖదం సర్వసపత్నమదమర్దనమ్ |
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ || 179 ||

దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ |
షడ్వర్గాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలఙ్ఞానకారణమ్ || 180 ||

పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనమ్ |
సంగ్రామమార్గే సవేషామిదమేకం జయావహమ్ || 181 ||

సర్వవంధ్యత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ |
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ || 182 ||

దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ |
న తద్గేహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః || 183 ||

క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శభగందరవిషూచికాః |
గుల్మం ప్లీహానమశమానమతిసారం మహోదరమ్ || 184 ||

కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరమ్ |
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకమ్ || 185 ||

వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ |
ఆగంతువిషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ || 186 ||

ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగదోషాదిసంభవమ్ |
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః || 187 ||

ప్రాప్యతే‌உస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి |
సహస్రనామమంత్రో‌உయం జపితవ్యః శుభాప్తయే || 188 ||

మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ |
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ || 189 ||

మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః |
చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు || 190 ||

కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః |
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టైః సహ బంధుభిః || 191 ||

గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః |
నందీశ్వరాదిసానందైర్నందితః సకలైర్గణైః || 192 ||

శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః |
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః || 193 ||

జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమో‌உభిజాయతే |
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః || 194 ||

యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య ఙ్ఞానవైరాగ్యసంయుతః |
నిరంతరే నిరాబాధే పరమానందసంఙ్ఞితే || 195 ||

విశ్వోత్తీర్ణే పరే పూర్ణే పునరావృత్తివర్జితే |
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతే || 196 ||

యో నామభిర్హుతైర్దత్తైః పూజయేదర్చయే‌ఏన్నరః |
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ || 197 ||

తస్య సిధ్యంతి మంత్రాణాం దుర్లభాశ్చేష్టసిద్ధయః |
మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతమం మమ || 198 ||

నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని |
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ || 199 ||

అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తిసుసంయుతః |
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్యమైశ్వర్యం విజయో యశః || 200 ||

భవిష్యతి న సందేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖమ్ |
ఇదం ప్రజపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ || 201 ||

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభివందితమ్ |
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || 202 ||

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేన సంధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః || 203 ||

లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మంత్రభూతం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ || 204 ||

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ |
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశసహస్రనామస్మరణేన సద్యః || 205 ||

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహంప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
దారిద్ర్యం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || 206 ||

అకించనోప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః |
ప్రజపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః || 207 ||

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాఙ్ఞా పారమేశ్వరీ || 208 ||

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తినాశః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాంతిరవ్యాజభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్త –
న్నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ || 209 ||

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః || 210 ||

అమోఘసిద్ధిరమృతమంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః |
సుమంగలో బీజమాశాపూరకో వరదః కలః || 211 ||

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః |
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ || 212 ||

ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి |
వత్సరం విఘ్నరాజో‌உస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే || 213 ||

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః |
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || 214 ||

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగలాత్మనే |
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే || 215 ||

కింకిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః |
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా || 216 ||

|| ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే ఈశ్వరగణేశసంవాదే
గణేశసహస్రనామస్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోధ్యాయః ||

 

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics (Slokas) in English

 

muniruvaaca
kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNESa upadiShTavaan |
SivadaM tanmamaacakShva lOkaanugrahatatpara || 1 ||

 

brahmOvaaca
dEvaH poorvaM puraaraatiH puratrayajayOdyamE |
anarcanaadgaNESasya jaatO vighnaakulaH kila || 2 ||

manasaa sa vinirdhaarya dadRuSE vighnakaaraNam |
mahaagaNapatiM bhaktyaa samabhyarcya yathaavidhi || 3 ||

vighnapraSamanOpaayamapRucCadapariSramam |
santuShTaH poojayaa SambhOrmahaagaNapatiH svayam || 4 ||

sarvavighnapraSamanaM sarvakaamaphalapradam |
tatastasmai svayaM naamnaaM sahasramidamabraveet || 5 ||

asya SreemahaagaNapatisahasranaamastOtramaalaamantrasya |
gaNESa RuShiH, mahaagaNapatirdEvataa, naanaavidhaanicCandaaMsi |
humiti beejam, tungamiti SaktiH, svaahaaSaktiriti keelakam |
sakalavighnavinaaSanadvaaraa SreemahaagaNapatiprasaadasiddhyarthE japE viniyOgaH |

atha karanyaasaH
gaNESvarO gaNakreeDa ityanguShThaabhyaaM namaH |
kumaaragurureeSaana iti tarjaneebhyaaM namaH ||
brahmaaNDakumbhaScidvyOmEti madhyamaabhyaaM namaH |
raktO raktaambaradhara ityanaamikaabhyaaM namaH
sarvasadgurusaMsEvya iti kaniShThikaabhyaaM namaH |
luptavighnaH svabhaktaanaamiti karatalakarapRuShThaabhyaaM namaH ||

atha aMganyaasaH
CandaSCandOdbhava iti hRudayaaya namaH |
niShkalO nirmala iti SirasE svaahaa |
sRuShTisthitilayakreeDa iti Sikhaayai vaShaT |
gnyaanaM vignyaanamaananda iti kavacaaya hum |
aShTaangayOgaphalabhRuditi nEtratrayaaya vauShaT |
anantaSaktisahita ityastraaya phaT |
bhoorbhuvaH svarOm iti digbandhaH |

atha dhyaanam
gajavadanamacintyaM teekShNadaMShTraM trinEtraM
bRuhadudaramaSEShaM bhootiraajaM puraaNam |
amaravarasupoojyaM raktavarNaM surESaM
paSupatisutameeSaM vighnaraajaM namaami ||

SreegaNapatiruvaaca
OM gaNESvarO gaNakreeDO gaNanaathO gaNaadhipaH |
EkadantO vakratuNDO gajavaktrO mahOdaraH || 1 ||

lambOdarO dhoomravarNO vikaTO vighnanaaSanaH |
sumukhO durmukhO buddhO vighnaraajO gajaananaH || 2 ||

bheemaH pramOda aamOdaH suraanandO madOtkaTaH |
hErambaH SambaraH SambhurlambakarNO mahaabalaH || 3 ||

nandanO lampaTO bheemO mEghanaadO gaNanjayaH |
vinaayakO viroopaakShO veeraH SooravarapradaH || 4 ||

mahaagaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasaadanaH |
rudrapriyO gaNaadhyakSha umaaputrOghanaaSanaH || 5 ||

kumaaragurureeSaanaputrO mooShakavaahanaH |
siddhipriyaH siddhipatiH siddhaH siddhivinaayakaH || 6 ||

avighnastumburuH siMhavaahanO mOhineepriyaH |
kaTankaTO raajaputraH SaakalaH saMmitOmitaH || 7 ||

kooShmaaNDasaamasambhootirdurjayO dhoorjayO jayaH |
bhoopatirbhuvanapatirbhootaanaaM patiravyayaH || 8 ||

viSvakartaa viSvamukhO viSvaroopO nidhirguNaH |
kaviH kaveenaamRuShabhO brahmaNyO brahmavitpriyaH || 9 ||

jyEShTharaajO nidhipatirnidhipriyapatipriyaH |
hiraNmayapuraantaHsthaH sooryamaNDalamadhyagaH || 10 ||

karaahatidhvastasindhusalilaH pooShadantabhit |
umaankakElikutukee muktidaH kulapaavanaH || 11 ||

kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee manOmayaH |
vaimukhyahatadaityaSreeH paadaahatijitakShitiH || 12 ||

sadyOjaataH svarNamunjamEkhalee durnimittahRut |
duHsvapnahRutprasahanO guNee naadapratiShThitaH || 13 ||

suroopaH sarvanEtraadhivaasO veeraasanaaSrayaH |
peetaambaraH khaNDaradaH khaNDavaiSaakhasaMsthitaH || 14 ||

citraangaH SyaamadaSanO bhaalacandrO havirbhujaH |
yOgaadhipastaarakasthaH puruShO gajakarNakaH || 15 ||

gaNaadhiraajO vijayaH sthirO gajapatidhvajee |
dEvadEvaH smaraH praaNadeepakO vaayukeelakaH || 16 ||

vipaScidvaradO naadO naadabhinnamahaacalaH |
varaaharadanO mRutyunjayO vyaaghraajinaambaraH || 17 ||

icCaaSaktibhavO dEvatraataa daityavimardanaH |
SambhuvaktrOdbhavaH SambhukOpahaa SambhuhaasyabhooH || 18 ||

SambhutEjaaH SivaaSOkahaaree gaureesukhaavahaH |
umaangamalajO gaureetEjObhooH svardhuneebhavaH || 19 ||

yagnyakaayO mahaanaadO girivarShmaa SubhaananaH |
sarvaatmaa sarvadEvaatmaa brahmamoordhaa kakupSrutiH || 20 ||

brahmaaNDakumbhaScidvyOmabhaalaHsatyaSirOruhaH |
jagajjanmalayOnmEShanimEShOgnyarkasOmadRuk || 21 ||

gireendraikaradO dharmaadharmOShThaH saamabRuMhitaH |
graharkShadaSanO vaaNeejihvO vaasavanaasikaH || 22 ||

bhroomadhyasaMsthitakarO brahmavidyaamadOdakaH |
kulaacalaaMsaH sOmaarkaghaNTO rudraSirOdharaH || 23 ||

nadeenadabhujaH sarpaanguleekastaarakaanakhaH |
vyOmanaabhiH SreehRudayO mErupRuShThOrNavOdaraH || 24 ||

kukShisthayakShagandharvarakShaHkinnaramaanuShaH |
pRuthveekaTiH sRuShTilingaH SailOrurdasrajaanukaH || 25 ||

paataalajanghO munipaatkaalaanguShThastrayeetanuH |
jyOtirmaNDalalaangoolO hRudayaalaananiScalaH || 26 ||

hRutpadmakarNikaaSaalee viyatkElisarOvaraH |
sadbhaktadhyaananigaDaH poojaavaarinivaaritaH || 27 ||

prataapee kaaSyapO mantaa gaNakO viShTapee balee |
yaSasvee dhaarmikO jEtaa prathamaH pramathESvaraH || 28 ||

cintaamaNirdveepapatiH kalpadrumavanaalayaH |
ratnamaNDapamadhyasthO ratnasiMhaasanaaSrayaH || 29 ||

teevraaSirOddhRutapadO jvaalineemaulilaalitaH |
nandaananditapeeThaSreerbhOgadO bhooShitaasanaH || 30 ||

sakaamadaayineepeeThaH sphuradugraasanaaSrayaH |
tEjOvateeSirOratnaM satyaanityaavataMsitaH || 31 ||

savighnanaaSineepeeThaH sarvaSaktyambujaalayaH |
lipipadmaasanaadhaarO vahnidhaamatrayaalayaH || 32 ||

unnataprapadO gooDhagulphaH saMvRutapaarShNikaH |
peenajanghaH SliShTajaanuH sthoolOruH prOnnamatkaTiH || 33 ||

nimnanaabhiH sthoolakukShiH peenavakShaa bRuhadbhujaH |
peenaskandhaH kambukaNThO lambOShThO lambanaasikaH || 34 ||

bhagnavaamaradastungasavyadantO mahaahanuH |
hrasvanEtratrayaH SoorpakarNO nibiDamastakaH || 35 ||

stabakaakaarakumbhaagrO ratnamaulirnirankuSaH |
sarpahaarakaTeesootraH sarpayagnyOpaveetavaan || 36 ||

sarpakOTeerakaTakaH sarpagraivEyakaangadaH |
sarpakakShOdaraabandhaH sarparaajOttaracCadaH || 37 ||

raktO raktaambaradharO raktamaalaavibhooShaNaH |
raktEkShanO raktakarO raktataalvOShThapallavaH || 38 ||

SvEtaH SvEtaambaradharaH SvEtamaalaavibhooShaNaH |
SvEtaatapatraruciraH SvEtacaamaraveejitaH || 39 ||

sarvaavayavasampoorNaH sarvalakShaNalakShitaH |
sarvaabharaNaSObhaaDhyaH sarvaSObhaasamanvitaH || 40 ||

sarvamangalamaangalyaH sarvakaaraNakaaraNam |
sarvadEvavaraH Saarngee beejapooree gadaadharaH || 41 ||

SubhaangO lOkasaarangaH sutantustantuvardhanaH |
kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee SubhaangadaH || 42 ||

ikShucaapadharaH Soolee cakrapaaNiH sarOjabhRut |
paaSee dhRutOtpalaH SaalimanjareebhRutsvadantabhRut || 43 ||

kalpavalleedharO viSvaabhayadaikakarO vaSee |
akShamaalaadharO gnyaanamudraavaan mudgaraayudhaH || 44 ||

poorNapaatree kambudharO vidhRutaankuSamoolakaH |
karasthaamraphalaScootakalikaabhRutkuThaaravaan || 45 ||

puShkarasthasvarNaghaTeepoorNaratnaabhivarShakaH |
bhaarateesundareenaathO vinaayakaratipriyaH || 46 ||

mahaalakShmeepriyatamaH siddhalakShmeemanOramaH |
ramaaramESapoorvaangO dakShiNOmaamahESvaraH || 47 ||

maheevaraahavaamaangO ratikandarpapaScimaH |
aamOdamOdajananaH sapramOdapramOdanaH || 48 ||

saMvardhitamahaavRuddhirRuddhisiddhipravardhanaH |
dantasaumukhyasumukhaH kaantikandalitaaSrayaH || 49 ||

madanaavatyaaSritaanghriH kRutavaimukhyadurmukhaH |
vighnasaMpallavaH padmaH sarvOnnatamadadravaH || 50 ||

vighnakRunnimnacaraNO draaviNeeSaktisatkRutaH |
teevraaprasannanayanO jvaalineepaalitaikadRuk || 51 ||

mOhineemOhanO bhOgadaayineekaantimaNDanaH |
kaamineekaantavaktraSreeradhiShThitavasundharaH || 52 ||

vasudhaaraamadOnnaadO mahaaSankhanidhipriyaH |
namadvasumateemaalee mahaapadmanidhiH prabhuH || 53 ||

sarvasadgurusaMsEvyaH SOciShkESahRudaaSrayaH |
eeSaanamoordhaa dEvEndraSikhaH pavananandanaH || 54 ||

pratyugranayanO divyO divyaastraSataparvadhRuk |
airaavataadisarvaaSaavaaraNO vaaraNapriyaH || 55 ||

vajraadyastrapareevaarO gaNacaNDasamaaSrayaH |
jayaajayaparikarO vijayaavijayaavahaH || 56 ||

ajayaarcitapaadaabjO nityaanandavanasthitaH |
vilaasineekRutOllaasaH SauNDee saundaryamaNDitaH || 57 ||

anantaanantasukhadaH sumangalasumangalaH |
gnyaanaaSrayaH kriyaadhaara icCaaSaktiniShEvitaH || 58 ||

subhagaasaMSritapadO lalitaalalitaaSrayaH |
kaamineepaalanaH kaamakaamineekElilaalitaH || 59 ||

sarasvatyaaSrayO gaureenandanaH SreenikEtanaH |
guruguptapadO vaacaasiddhO vaageeSvareepatiH || 60 ||

nalineekaamukO vaamaaraamO jyEShThaamanOramaH |
raudreemudritapaadaabjO humbeejastungaSaktikaH || 61 ||

viSvaadijananatraaNaH svaahaaSaktiH sakeelakaH |
amRutaabdhikRutaavaasO madaghoorNitalOcanaH || 62 ||

ucCiShTOcCiShTagaNakO gaNESO gaNanaayakaH |
saarvakaalikasaMsiddhirnityasEvyO digambaraH || 63 ||

anapaayOnantadRuShTirapramEyOjaraamaraH |
anaavilOpratihatiracyutOmRutamakSharaH || 64 ||

apratarkyOkShayOjayyOnaadhaarOnaamayOmalaH |
amEyasiddhiradvaitamaghOrOgnisamaananaH || 65 ||

anaakaarObdhibhoomyagnibalaghnOvyaktalakShaNaH |
aadhaarapeeThamaadhaara aadhaaraadhEyavarjitaH || 66 ||

aakhukEtana aaSaapooraka aakhumahaarathaH |
ikShusaagaramadhyastha ikShubhakShaNalaalasaH || 67 ||

ikShucaapaatirEkaSreerikShucaapaniShEvitaH |
indragOpasamaanaSreerindraneelasamadyutiH || 68 ||

indeevaradalaSyaama indumaNDalamaNDitaH |
idhmapriya iDaabhaaga iDaavaanindiraapriyaH || 69 ||

ikShvaakuvighnavidhvaMsee itikartavyatEpsitaH |
eeSaanamaulireeSaana eeSaanapriya eetihaa || 70 ||

eeShaNaatrayakalpaanta eehaamaatravivarjitaH |
upEndra uDubhRunmauliruDunaathakarapriyaH || 71 ||

unnataanana uttunga udaarastridaSaagraNeeH |
oorjasvaanooShmalamada oohaapOhaduraasadaH || 72 ||

RugyajuHsaamanayana RuddhisiddhisamarpakaH |
RujucittaikasulabhO RuNatrayavimOcanaH || 73 ||

luptavighnaH svabhaktaanaaM luptaSaktiH suradviShaam |
luptaSreervimukhaarcaanaaM lootaavisphOTanaaSanaH || 74 ||

EkaarapeeThamadhyastha EkapaadakRutaasanaH |
EjitaakhiladaityaSreerEdhitaakhilasaMSrayaH || 75 ||

aiSvaryanidhiraiSvaryamaihikaamuShmikapradaH |
airaMmadasamOnmESha airaavatasamaananaH || 76 ||

OMkaaravaacya OMkaara OjasvaanOShadheepatiH |
audaaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyaniHsamaH || 77 ||

ankuSaH suranaagaanaamankuSaakaarasaMsthitaH |
aH samastavisargaantapadEShu parikeertitaH || 78 ||

kamaNDaludharaH kalpaH kapardee kalabhaananaH |
karmasaakShee karmakartaa karmaakarmaphalapradaH || 79 ||

kadambagOlakaakaaraH kooShmaaNDagaNanaayakaH |
kaaruNyadEhaH kapilaH kathakaH kaTisootrabhRut || 80 ||

kharvaH khaDgapriyaH khaDgaH khaantaantaHsthaH khanirmalaH |
khalvaaTaSRunganilayaH khaTvaangee khaduraasadaH || 81 ||

guNaaDhyO gahanO gadyO gadyapadyasudhaarNavaH |
gadyagaanapriyO garjO geetageervaaNapoorvajaH || 82 ||

guhyaacaararatO guhyO guhyaagamaniroopitaH |
guhaaSayO guDaabdhisthO gurugamyO gururguruH || 83 ||

ghaNTaaghargharikaamaalee ghaTakumbhO ghaTOdaraH |
nakaaravaacyO naakaarO nakaaraakaaraSuNDabhRut || 84 ||

caNDaScaNDESvaraScaNDee caNDESaScaNDavikramaH |
caraacarapitaa cintaamaNiScarvaNalaalasaH || 85 ||

CandaSCandOdbhavaSCandO durlakShyaSCandavigrahaH |
jagadyOnirjagatsaakShee jagadeeSO jaganmayaH || 86 ||

japyO japaparO jaapyO jihvaasiMhaasanaprabhuH |
sravadgaNDOllasaddhaanajhankaaribhramaraakulaH || 87 ||

TankaarasphaarasaMraavaShTankaaramaNinoopuraH |
ThadvayeepallavaantasthasarvamantrEShu siddhidaH || 88 ||

DiNDimuNDO DaakineeSO DaamarO DiNDimapriyaH |
DhakkaaninaadamuditO DhaunkO DhuNDhivinaayakaH || 89 ||

tattvaanaaM prakRutistattvaM tattvaMpadaniroopitaH |
taarakaantarasaMsthaanastaarakastaarakaantakaH || 90 ||

sthaaNuH sthaaNupriyaH sthaataa sthaavaraM jangamaM jagat |
dakShayagnyapramathanO daataa daanaM damO dayaa || 91 ||

dayaavaandivyavibhavO daNDabhRuddaNDanaayakaH |
dantaprabhinnaabhramaalO daityavaaraNadaaraNaH || 92 ||

daMShTraalagnadveepaghaTO dEvaarthanRugajaakRutiH |
dhanaM dhanapatErbandhurdhanadO dharaNeedharaH || 93 ||

dhyaanaikaprakaTO dhyEyO dhyaanaM dhyaanaparaayaNaH |
dhvaniprakRuticeetkaarO brahmaaNDaavalimEkhalaH || 94 ||

nandyO nandipriyO naadO naadamadhyapratiShThitaH |
niShkalO nirmalO nityO nityaanityO niraamayaH || 95 ||

paraM vyOma paraM dhaama paramaatmaa paraM padam || 96 ||

paraatparaH paSupatiH paSupaaSavimOcanaH |
poorNaanandaH paraanandaH puraaNapuruShOttamaH || 97 ||

padmaprasannavadanaH praNataagnyaananaaSanaH |
pramaaNapratyayaateetaH praNataartinivaaraNaH || 98 ||

phaNihastaH phaNipatiH phootkaaraH phaNitapriyaH |
baaNaarcitaanghriyugalO baalakElikutoohalee |
brahma brahmaarcitapadO brahmacaaree bRuhaspatiH || 99 ||

bRuhattamO brahmaparO brahmaNyO brahmavitpriyaH |
bRuhannaadaagryaceetkaarO brahmaaNDaavalimEkhalaH || 100 ||

bhrookShEpadattalakShmeekO bhargO bhadrO bhayaapahaH |
bhagavaan bhaktisulabhO bhootidO bhootibhooShaNaH || 101 ||

bhavyO bhootaalayO bhOgadaataa bhroomadhyagOcaraH |
mantrO mantrapatirmantree madamattO manO mayaH || 102 ||

mEkhalaaheeSvarO mandagatirmandanibhEkShaNaH |
mahaabalO mahaaveeryO mahaapraaNO mahaamanaaH || 103 ||

yagnyO yagnyapatiryagnyagOptaa yagnyaphalapradaH |
yaSaskarO yOgagamyO yaagnyikO yaajakapriyaH || 104 ||

rasO rasapriyO rasyO ranjakO raavaNaarcitaH |
raajyarakShaakarO ratnagarbhO raajyasukhapradaH || 105 ||

lakShO lakShapatirlakShyO layasthO laDDukapriyaH |
laasapriyO laasyaparO laabhakRullOkaviSrutaH || 106 ||

varENyO vahnivadanO vandyO vEdaantagOcaraH |
vikartaa viSvataScakShurvidhaataa viSvatOmukhaH || 107 ||

vaamadEvO viSvanEtaa vajrivajranivaaraNaH |
vivasvadbandhanO viSvaadhaarO viSvESvarO vibhuH || 108 ||

Sabdabrahma SamapraapyaH SambhuSaktigaNESvaraH |
Saastaa SikhaagranilayaH SaraNyaH SambarESvaraH || 109 ||

ShaDRutukusumasragvee ShaDaadhaaraH ShaDakSharaH |
saMsaaravaidyaH sarvagnyaH sarvabhEShajabhEShajam || 110 ||

sRuShTisthitilayakreeDaH surakunjarabhEdakaH |
sindooritamahaakumbhaH sadasadbhaktidaayakaH || 111 ||

saakShee samudramathanaH svayaMvEdyaH svadakShiNaH |
svatantraH satyasaMkalpaH saamagaanarataH sukhee || 112 ||

haMsO hastipiSaaceeSO havanaM havyakavyabhuk |
havyaM hutapriyO hRuShTO hRullEkhaamantramadhyagaH || 113 ||

kShEtraadhipaH kShamaabhartaa kShamaakShamaparaayaNaH |
kShiprakShEmakaraH kShEmaanandaH kShONeesuradrumaH || 114 ||

dharmapradOrthadaH kaamadaataa saubhaagyavardhanaH |
vidyaapradO vibhavadO bhuktimuktiphalapradaH || 115 ||

aabhiroopyakarO veeraSreepradO vijayapradaH |
sarvavaSyakarO garbhadOShahaa putrapautradaH || 116 ||

mEdhaadaH keertidaH SOkahaaree daurbhaagyanaaSanaH |
prativaadimukhastambhO ruShTacittaprasaadanaH || 117 ||

paraabhicaaraSamanO duHkhahaa bandhamOkShadaH |
lavastruTiH kalaa kaaShThaa nimEShastatparakShaNaH || 118 ||

ghaTee muhoortaH praharO divaa naktamaharniSam |
pakShO maasartvayanaabdayugaM kalpO mahaalayaH || 119 ||

raaSistaaraa tithiryOgO vaaraH karaNamaMSakam |
lagnaM hOraa kaalacakraM mEruH saptarShayO dhruvaH || 120 ||

raahurmandaH kavirjeevO budhO bhaumaH SaSee raviH |
kaalaH sRuShTiH sthitirviSvaM sthaavaraM jangamaM jagat || 121 ||

bhooraapOgnirmarudvyOmaahaMkRutiH prakRutiH pumaan |
brahmaa viShNuH SivO rudra eeSaH SaktiH sadaaSivaH || 122 ||

tridaSaaH pitaraH siddhaa yakShaa rakShaaMsi kinnaraaH |
siddhavidyaadharaa bhootaa manuShyaaH paSavaH khagaaH || 123 ||

samudraaH saritaH Sailaa bhootaM bhavyaM bhavOdbhavaH |
saaMkhyaM paatanjalaM yOgaM puraaNaani SrutiH smRutiH || 124 ||

vEdaangaani sadaacaarO meemaaMsaa nyaayavistaraH |
aayurvEdO dhanurvEdO gaandharvaM kaavyanaaTakam || 125 ||

vaikhaanasaM bhaagavataM maanuShaM paancaraatrakam |
SaivaM paaSupataM kaalaamukhaMbhairavaSaasanam || 126 ||

SaaktaM vainaayakaM sauraM jainamaarhatasaMhitaa |
sadasadvyaktamavyaktaM sacEtanamacEtanam || 127 ||

bandhO mOkShaH sukhaM bhOgO yOgaH satyamaNurmahaan |
svasti huMphaT svadhaa svaahaa SrauShaT vauShaT vaShaN namaH 128 ||

gnyaanaM vignyaanamaanandO bOdhaH saMvitsamOsamaH |
Eka EkaakSharaadhaara EkaakSharaparaayaNaH || 129 ||

EkaagradheerEkaveera EkOnEkasvaroopadhRuk |
dviroopO dvibhujO dvyakShO dviradO dveeparakShakaH || 130 ||

dvaimaaturO dvivadanO dvandvaheenO dvayaatigaH |
tridhaamaa trikarastrEtaa trivargaphaladaayakaH || 131 ||

triguNaatmaa trilOkaadistriSakteeSastrilOcanaH |
caturvidhavacOvRuttiparivRuttipravartakaH || 132 ||

caturbaahuScaturdantaScaturaatmaa caturbhujaH |
caturvidhOpaayamayaScaturvarNaaSramaaSrayaH 133 ||

caturtheepoojanapreetaScaturtheetithisambhavaH ||
pancaakSharaatmaa pancaatmaa pancaasyaH pancakRuttamaH || 134 ||

pancaadhaaraH pancavarNaH pancaakSharaparaayaNaH |
pancataalaH pancakaraH pancapraNavamaatRukaH || 135 ||

pancabrahmamayasphoortiH pancaavaraNavaaritaH |
pancabhakShapriyaH pancabaaNaH pancaSikhaatmakaH || 136 ||

ShaTkONapeeThaH ShaTcakradhaamaa ShaDgranthibhEdakaH |
ShaDangadhvaantavidhvaMsee ShaDangulamahaahradaH || 137 ||

ShaNmukhaH ShaNmukhabhraataa ShaTSaktiparivaaritaH |
ShaDvairivargavidhvaMsee ShaDoormibhayabhanjanaH || 138 ||

ShaTtarkadooraH ShaTkarmaa ShaDguNaH ShaDrasaaSrayaH |
saptapaataalacaraNaH saptadveepOrumaNDalaH || 139 ||

saptasvarlOkamukuTaH saptasaptivarapradaH |
saptaangaraajyasukhadaH saptarShigaNavanditaH || 140 ||

saptacCandOnidhiH saptahOtraH saptasvaraaSrayaH |
saptaabdhikElikaasaaraH saptamaatRuniShEvitaH || 141 ||

saptacCandO mOdamadaH saptacCandO makhaprabhuH |
aShTamoortirdhyEyamoortiraShTaprakRutikaaraNam || 142 ||

aShTaangayOgaphalabhRudaShTapatraambujaasanaH |
aShTaSaktisamaanaSreeraShTaiSvaryapravardhanaH || 143 ||

aShTapeeThOpapeeThaSreeraShTamaatRusamaavRutaH |
aShTabhairavasEvyOShTavasuvandyOShTamoortibhRut || 144 ||

aShTacakrasphuranmoortiraShTadravyahaviHpriyaH |
aShTaSreeraShTasaamaSreeraShTaiSvaryapradaayakaH |
navanaagaasanaadhyaasee navanidhyanuSaasitaH || 145 ||

navadvaarapuraavRuttO navadvaaranikEtanaH |
navanaathamahaanaathO navanaagavibhooShitaH || 146 ||

navanaaraayaNastulyO navadurgaaniShEvitaH |
navaratnavicitraangO navaSaktiSirOddhRutaH || 147 ||

daSaatmakO daSabhujO daSadikpativanditaH |
daSaadhyaayO daSapraaNO daSEndriyaniyaamakaH || 148 ||

daSaakSharamahaamantrO daSaaSaavyaapivigrahaH |
EkaadaSamahaarudraiHstutaScaikaadaSaakSharaH || 149 ||

dvaadaSadvidaSaaShTaadidOrdaNDaastranikEtanaH |
trayOdaSabhidaabhinnO viSvEdEvaadhidaivatam || 150 ||

caturdaSEndravaradaScaturdaSamanuprabhuH |
caturdaSaadyavidyaaDhyaScaturdaSajagatpatiH || 151 ||

saamapancadaSaH pancadaSeeSeetaaMSunirmalaH |
tithipancadaSaakaarastithyaa pancadaSaarcitaH || 152 ||

ShODaSaadhaaranilayaH ShODaSasvaramaatRukaH |
ShODaSaantapadaavaasaH ShODaSEndukalaatmakaH || 153 ||

kalaasaptadaSee saptadaSasaptadaSaakSharaH |
aShTaadaSadveepapatiraShTaadaSapuraaNakRut || 154 ||

aShTaadaSauShadheesRuShTiraShTaadaSavidhiH smRutaH |
aShTaadaSalipivyaShTisamaShTignyaanakOvidaH || 155 ||

aShTaadaSaannasampattiraShTaadaSavijaatikRut |
EkaviMSaH pumaanEkaviMSatyangulipallavaH || 156 ||

caturviMSatitattvaatmaa pancaviMSaakhyapooruShaH |
saptaviMSatitaarESaH saptaviMSatiyOgakRut || 157 ||

dvaatriMSadbhairavaadheeSaScatustriMSanmahaahradaH |
ShaTtriMSattattvasaMbhootiraShTatriMSatkalaatmakaH || 158 ||

pancaaSadviShNuSakteeSaH pancaaSanmaatRukaalayaH |
dvipancaaSadvapuHSrENeetriShaShTyakSharasaMSrayaH |
pancaaSadakSharaSrENeepancaaSadrudravigrahaH || 159 ||

catuHShaShTimahaasiddhiyOgineevRundavanditaH |
namadEkOnapancaaSanmarudvarganirargalaH || 160 ||

catuHShaShTyarthanirNEtaa catuHShaShTikalaanidhiH |
aShTaShaShTimahaateerthakShEtrabhairavavanditaH || 161 ||

caturnavatimantraatmaa ShaNNavatyadhikaprabhuH |
SataanandaH SatadhRutiH SatapatraayatEkShaNaH || 162 ||

SataaneekaH SatamakhaH SatadhaaraavaraayudhaH |
sahasrapatranilayaH sahasraphaNibhooShaNaH || 163 ||

sahasraSeerShaa puruShaH sahasraakShaH sahasrapaat |
sahasranaamasaMstutyaH sahasraakShabalaapahaH || 164 ||

daSasaahasraphaNibhRutphaNiraajakRutaasanaH |
aShTaaSeetisahasraadyamaharShistOtrapaaThitaH || 165 ||

lakShaadhaaraH priyaadhaarO lakShaadhaaramanOmayaH |
caturlakShajapapreetaScaturlakShaprakaaSakaH || 166 ||

caturaSeetilakShaaNaaM jeevaanaaM dEhasaMsthitaH |
kOTisooryaprateekaaSaH kOTicandraaMSunirmalaH || 167 ||

SivOdbhavaadyaShTakOTivainaayakadhurandharaH |
saptakOTimahaamantramantritaavayavadyutiH || 168 ||

trayastriMSatkOTisuraSrENeepraNatapaadukaH |
anantadEvataasEvyO hyanantaSubhadaayakaH || 169 ||

anantanaamaanantaSreeranantOnantasaukhyadaH |
anantaSaktisahitO hyanantamunisaMstutaH || 170 ||

iti vainaayakaM naamnaaM sahasramidameeritam |
idaM braahmE muhoortE yaH paThati pratyahaM naraH || 171 ||

karasthaM tasya sakalamaihikaamuShmikaM sukham |
aayuraarOgyamaiSvaryaM dhairyaM SauryaM balaM yaSaH || 172 ||

mEdhaa pragnyaa dhRutiH kaantiH saubhaagyamabhiroopataa |
satyaM dayaa kShamaa SaantirdaakShiNyaM dharmaSeelataa || 173 ||

jagatsaMvananaM viSvasaMvaadO vEdapaaTavam |
sabhaapaaNDityamaudaaryaM gaambheeryaM brahmavarcasam || 174 ||

OjastEjaH kulaM SeelaM prataapO veeryamaaryataa |
gnyaanaM vignyaanamaastikyaM sthairyaM viSvaasataa tathaa || 175 ||

dhanadhaanyaadivRuddhiSca sakRudasya japaadbhavEt |
vaSyaM caturvidhaM viSvaM japaadasya prajaayatE || 176 ||

raagnyO raajakalatrasya raajaputrasya mantriNaH |
japyatE yasya vaSyaarthE sa daasastasya jaayatE || 177 ||

dharmaarthakaamamOkShaaNaamanaayaasEna saadhanam |
SaakineeDaakineerakShOyakShagrahabhayaapaham || 178 ||

saamraajyasukhadaM sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvaMsi dagdhabeejaprarOhaNam || 179 ||

duHsvapnaSamanaM kruddhasvaamicittaprasaadanam |
ShaDvargaaShTamahaasiddhitrikaalagnyaanakaaraNam || 180 ||

parakRutyapraSamanaM paracakrapramardanam |
saMgraamamaargE savEShaamidamEkaM jayaavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadOShaghnaM garbharakShaikakaaraNam |
paThyatE pratyahaM yatra stOtraM gaNapatEridam || 182 ||

dESE tatra na durbhikShameetayO duritaani ca |
na tadgEhaM jahaati SreeryatraayaM japyatE stavaH || 183 ||

kShayakuShThapramEhaarSabhagandaraviShoocikaaH |
gulmaM pleehaanamaSamaanamatisaaraM mahOdaram || 184 ||

kaasaM SvaasamudaavartaM SoolaM SOphaamayOdaram |
SirOrOgaM vamiM hikkaaM gaNDamaalaamarOcakam || 185 ||

vaatapittakaphadvandvatridOShajanitajvaram |
aagantuviShamaM SeetamuShNaM caikaahikaadikam || 186 ||

ityaadyuktamanuktaM vaa rOgadOShaadisambhavam |
sarvaM praSamayatyaaSu stOtrasyaasya sakRujjapaH || 187 ||

praapyatEsya japaatsiddhiH streeSoodraiH patitairapi |
sahasranaamamantrOyaM japitavyaH SubhaaptayE || 188 ||

mahaagaNapatEH stOtraM sakaamaH prajapannidam |
icCayaa sakalaan bhOgaanupabhujyEha paarthivaan || 189 ||

manOrathaphalairdivyairvyOmayaanairmanOramaiH |
candrEndrabhaaskarOpEndrabrahmaSarvaadisadmasu || 190 ||

kaamaroopaH kaamagatiH kaamadaH kaamadESvaraH |
bhuktvaa yathEpsitaanbhOgaanabheeShTaiH saha bandhubhiH || 191 ||

gaNESaanucarO bhootvaa gaNO gaNapatipriyaH |
nandeeSvaraadisaanandairnanditaH sakalairgaNaiH || 192 ||

SivaabhyaaM kRupayaa putranirviSEShaM ca laalitaH |
SivabhaktaH poorNakaamO gaNESvaravaraatpunaH || 193 ||

jaatismarO dharmaparaH saarvabhaumObhijaayatE |
niShkaamastu japannityaM bhaktyaa vighnESatatparaH || 194 ||

yOgasiddhiM paraaM praapya gnyaanavairaagyasaMyutaH |
nirantarE niraabaadhE paramaanandasaMgnyitE || 195 ||

viSvOtteerNE parE poorNE punaraavRuttivarjitE |
leenO vainaayakE dhaamni ramatE nityanirvRutE || 196 ||

yO naamabhirhutairdattaiH poojayEdarcayE^^EnnaraH |
raajaanO vaSyataaM yaanti ripavO yaanti daasataam || 197 ||

tasya sidhyanti mantraaNaaM durlabhaaScEShTasiddhayaH |
moolamantraadapi stOtramidaM priyatamaM mama || 198 ||

nabhasyE maasi SuklaayaaM caturthyaaM mama janmani |
doorvaabhirnaamabhiH poojaaM tarpaNaM vidhivaccarEt || 199 ||

aShTadravyairviSEShENa kuryaadbhaktisusaMyutaH |
tasyEpsitaM dhanaM dhaanyamaiSvaryaM vijayO yaSaH || 200 ||

bhaviShyati na sandEhaH putrapautraadikaM sukham |
idaM prajapitaM stOtraM paThitaM SraavitaM Srutam || 201 ||

vyaakRutaM carcitaM dhyaataM vimRuShTamabhivanditam |
ihaamutra ca viSvEShaaM viSvaiSvaryapradaayakam || 202 ||

svacCandacaariNaapyESha yEna sandhaaryatE stavaH |
sa rakShyatE SivOdbhootairgaNairadhyaShTakOTibhiH || 203 ||

likhitaM pustakastOtraM mantrabhootaM prapoojayEt |
tatra sarvOttamaa lakShmeeH sannidhattE nirantaram || 204 ||

daanairaSEShairakhilairvrataiSca teerthairaSEShairakhilairmakhaiSca |
na tatphalaM vindati yadgaNESasahasranaamasmaraNEna sadyaH || 205 ||

EtannaamnaaM sahasraM paThati dinamaNau pratyahaMprOjjihaanE
saayaM madhyandinE vaa triShavaNamathavaa santataM vaa janO yaH |
sa syaadaiSvaryadhuryaH prabhavati vacasaaM keertimuccaistanOti
daaridryaM hanti viSvaM vaSayati suciraM vardhatE putrapautraiH || 206 ||

akincanOpyEkacittO niyatO niyataasanaH |
prajapaMScaturO maasaan gaNESaarcanatatparaH || 207 ||

daridrataaM samunmoolya saptajanmaanugaamapi |
labhatE mahateeM lakShmeemityaagnyaa paaramESvaree || 208 ||

aayuShyaM veetarOgaM kulamativimalaM sampadaScaartinaaSaH
keertirnityaavadaataa bhavati khalu navaa kaantiravyaajabhavyaa |
putraaH santaH kalatraM guNavadabhimataM yadyadanyacca tatta –
nnityaM yaH stOtramEtat paThati gaNapatEstasya hastE samastam || 209 ||

gaNanjayO gaNapatirhErambO dharaNeedharaH |
mahaagaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasaadanaH || 210 ||

amOghasiddhiramRutamantraScintaamaNirnidhiH |
sumangalO beejamaaSaapoorakO varadaH kalaH || 211 ||

kaaSyapO nandanO vaacaasiddhO DhuNDhirvinaayakaH |
mOdakairEbhiratraikaviMSatyaa naamabhiH pumaan || 212 ||

upaayanaM dadEdbhaktyaa matprasaadaM cikeerShati |
vatsaraM vighnaraajOsya tathyamiShTaarthasiddhayE || 213 ||

yaH stauti madgatamanaa mamaaraadhanatatparaH |
stutO naamnaa sahasrENa tEnaahaM naatra saMSayaH || 214 ||

namO namaH suravarapoojitaanghrayE
namO namO nirupamamangalaatmanE |
namO namO vipuladayaikasiddhayE
namO namaH karikalabhaananaaya tE || 215 ||

kinkiNeegaNaracitacaraNaH
prakaTitagurumitacaarukaraNaH |
madajalalahareekalitakapOlaH
Samayatu duritaM gaNapatinaamnaa || 216 ||