Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Song Lyrics In Telugu

Written by Song Lyrics

Updated on:

Song Lyrics Info

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Song Lyrics in Telugukasinath tataa Lyrics

 

Singerkasinath tataa
Singerkasinath tataa
Musickasinath tataa
Song Writerkasinath tataa

కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 ||

మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 ||

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || 4 ||

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || 5 ||

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య |
గణేశ ఋషిః, మహాగణపతిర్దేవతా, నానావిధానిచ్ఛందాంసి |
హుమితి బీజమ్, తుంగమితి శక్తిః, స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ |
సకలవిఘ్నవినాశనద్వారా శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ కరన్యాసః
గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
కుమారగురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ||
బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః |
రక్తో రక్తాంబరధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః
సర్వసద్గురుసంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అథ అంగన్యాసః
ఛందశ్ఛందోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః |
నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా |
సృష్టిస్థితిలయక్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానంద ఇతి కవచాయ హుమ్ |
అష్టాంగయోగఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అనంతశక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువః స్వరోమ్ ఇతి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ |
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

శ్రీగణపతిరువాచ
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || 1 ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || 2 ||

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః || 3 ||

నందనో లంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః || 4 ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రో‌உఘనాశనః || 5 ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || 6 ||

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితోమితః || 7 ||

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః || 8 ||

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః || 9 ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః || 10 ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః || 11 ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః || 12 ||

సద్యోజాతః స్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || 13 ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండవైశాఖసంస్థితః || 14 ||

చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రో హవిర్భుజః |
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || 15 ||

గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరః ప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || 16 ||

విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || 17 ||

ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః || 18 ||

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || 19 ||

యఙ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః || 20 ||

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమభాలఃసత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషో‌உగ్న్యర్కసోమదృక్ || 21 ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || 22 ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః |
కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః || 23 ||

నదీనదభుజః సర్పాంగులీకస్తారకానఖః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠో‌உర్ణవోదరః || 24 ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః || 25 ||

పాతాలజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః || 26 ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీ వియత్కేలిసరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః || 27 ||

ప్రతాపీ కాశ్యపో మంతా గణకో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః || 28 ||

చింతామణిర్ద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || 29 ||

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః || 30 ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః || 31 ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః || 32 ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || 33 ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || 34 ||

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || 35 ||

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌలిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 36 ||

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్షోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః || 37 ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాలావిభూషణః |
రక్తేక్షనో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || 38 ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || 39 ||

సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || 40 ||

సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణకారణమ్ |
సర్వదేవవరః శార్ంగీ బీజపూరీ గదాధరః || 41 ||

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః |
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ శుభాంగదః || 42 ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలిమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ || 43 ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో ఙ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || 44 ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాంకుశమూలకః |
కరస్థామ్రఫలశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || 45 ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || 46 ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || 47 ||

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || 48 ||

సంవర్ధితమహావృద్ధిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్ధనః |
దంతసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందలితాశ్రయః || 49 ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవః పద్మః సర్వోన్నతమదద్రవః || 50 ||

విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ || 51 ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండనః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || 52 ||

వసుధారామదోన్నాదో మహాశంఖనిధిప్రియః |
నమద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః || 53 ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః || 54 ||

ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్రశతపర్వధృక్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణో వారణప్రియః || 55 ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరికరో విజయావిజయావహః || 56 ||

అజయార్చితపాదాబ్జో నిత్యానందవనస్థితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీ సౌందర్యమండితః || 57 ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగలసుమంగలః |
ఙ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః || 58 ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీపాలనః కామకామినీకేలిలాలితః || 59 ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || 60 ||

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || 61 ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || 62 ||

ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్టగణకో గణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగంబరః || 63 ||

అనపాయో‌உనంతదృష్టిరప్రమేయో‌உజరామరః |
అనావిలో‌உప్రతిహతిరచ్యుతో‌உమృతమక్షరః || 64 ||

అప్రతర్క్యో‌உక్షయో‌உజయ్యో‌உనాధారో‌உనామయోమలః |
అమేయసిద్ధిరద్వైతమఘోరో‌உగ్నిసమాననః || 65 ||

అనాకారో‌உబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నో‌உవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠమాధార ఆధారాధేయవర్జితః || 66 ||

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః || 67 ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || 68 ||

ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలమండితః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిందిరాప్రియః || 69 ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా || 70 ||

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుడునాథకరప్రియః || 71 ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః || 72 ||

ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమర్పకః |
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః || 73 ||

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ |
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః || 74 ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః || 75 ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః |
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతసమాననః || 76 ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధైర్య ఔన్నత్యనిఃసమః || 77 ||

అంకుశః సురనాగానామంకుశాకారసంస్థితః |
అః సమస్తవిసర్గాంతపదేషు పరికీర్తితః || 78 ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || 79 ||

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ || 80 ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతఃస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || 81 ||

గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || 82 ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః || 83 ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకారశుండభృత్ || 84 ||

చండశ్చండేశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః |
చరాచరపితా చింతామణిశ్చర్వణలాలసః || 85 ||

ఛందశ్ఛందోద్భవశ్ఛందో దుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః |
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః || 86 ||

జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః |
స్రవద్గండోల్లసద్ధానఝంకారిభ్రమరాకులః || 87 ||

టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః |
ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రేషు సిద్ధిదః || 88 ||

డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః |
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌంకో ఢుంఢివినాయకః || 89 ||

తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః |
తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః || 90 ||

స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ |
దక్షయఙ్ఞప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా || 91 ||

దయావాందివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః |
దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః || 92 ||

దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః |
ధనం ధనపతేర్బంధుర్ధనదో ధరణీధరః || 93 ||

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః |
ధ్వనిప్రకృతిచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 94 ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || 95 ||

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ || 96 ||

పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచనః |
పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః || 97 ||

పద్మప్రసన్నవదనః ప్రణతాఙ్ఞాననాశనః |
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః || 98 ||

ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణితప్రియః |
బాణార్చితాంఘ్రియుగలో బాలకేలికుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || 99 ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 100 ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || 101 ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తో మనో మయః || 102 ||

మేఖలాహీశ్వరో మందగతిర్మందనిభేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || 103 ||

యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్యఙ్ఞగోప్తా యఙ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాఙ్ఞికో యాజకప్రియః || 104 ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రాజ్యరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || 105 ||

లక్షో లక్షపతిర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || 106 ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || 107 ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
వివస్వద్బంధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః || 108 ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శంబరేశ్వరః || 109 ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వఙ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ || 110 ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదకః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః || 111 ||

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || 112 ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యం హుతప్రియో హృష్టో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || 113 ||

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః || 114 ||

ధర్మప్రదో‌உర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || 115 ||

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః || 116 ||

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || 117 ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః |
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరక్షణః || 118 ||

ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశమ్ |
పక్షో మాసర్త్వయనాబ్దయుగం కల్పో మహాలయః || 119 ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || 120 ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం జగత్ || 121 ||

భూరాపో‌உగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః || 122 ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || 123 ||

సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || 124 ||

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ || 125 ||

వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాంచరాత్రకమ్ |
శైవం పాశుపతం కాలాముఖంభైరవశాసనమ్ || 126 ||

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ || 127 ||

బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుంఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషట్ వౌషట్ వషణ్ నమః 128 ||

ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానందో బోధః సంవిత్సమో‌உసమః |
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షరపరాయణః || 129 ||

ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకో‌உనేకస్వరూపధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || 130 ||

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వహీనో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః || 131 ||

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || 132 ||

చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః 133 ||

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ||
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్తమః || 134 ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవమాతృకః || 135 ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్షప్రియః పంచబాణః పంచశిఖాత్మకః || 136 ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడంగధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః || 137 ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || 138 ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః || 139 ||

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవందితః || 140 ||

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || 141 ||

సప్తచ్ఛందో మోదమదః సప్తచ్ఛందో మఖప్రభుః |
అష్టమూర్తిర్ధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ || 142 ||

అష్టాంగయోగఫలభృదష్టపత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తిసమానశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రవర్ధనః || 143 ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యో‌உష్టవసువంద్యో‌உష్టమూర్తిభృత్ || 144 ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
అష్టశ్రీరష్టసామశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితః || 145 ||

నవద్వారపురావృత్తో నవద్వారనికేతనః |
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషితః || 146 ||

నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గానిషేవితః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోద్ధృతః || 147 ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || 148 ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశమహారుద్రైఃస్తుతశ్చైకాదశాక్షరః || 149 ||

ద్వాదశద్విదశాష్టాదిదోర్దండాస్త్రనికేతనః |
త్రయోదశభిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధిదైవతమ్ || 150 ||

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్పతిః || 151 ||

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
తిథిపంచదశాకారస్తిథ్యా పంచదశార్చితః || 152 ||

షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః |
షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః || 153 ||

కలాసప్తదశీ సప్తదశసప్తదశాక్షరః |
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ || 154 ||

అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిః స్మృతః |
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిఙ్ఞానకోవిదః || 155 ||

అష్టాదశాన్నసంపత్తిరష్టాదశవిజాతికృత్ |
ఏకవింశః పుమానేకవింశత్యంగులిపల్లవః || 156 ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || 157 ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కలాత్మకః || 158 ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీత్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః |
పంచాశదక్షరశ్రేణీపంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || 159 ||

చతుఃషష్టిమహాసిద్ధియోగినీవృందవందితః |
నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గలః || 160 ||

చతుఃషష్ట్యర్థనిర్ణేతా చతుఃషష్టికలానిధిః |
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవందితః || 161 ||

చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః |
శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః || 162 ||

శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః |
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః || 163 ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః || 164 ||

దశసాహస్రఫణిభృత్ఫణిరాజకృతాసనః |
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రపాఠితః || 165 ||

లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః |
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశకః || 166 ||

చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః |
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః || 167 ||

శివోద్భవాద్యష్టకోటివైనాయకధురంధరః |
సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః || 168 ||

త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః |
అనంతదేవతాసేవ్యో హ్యనంతశుభదాయకః || 169 ||

అనంతనామానంతశ్రీరనంతో‌உనంతసౌఖ్యదః |
అనంతశక్తిసహితో హ్యనంతమునిసంస్తుతః || 170 ||

ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ |
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః || 171 ||

కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః || 172 ||

మేధా ప్రఙ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమభిరూపతా |
సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా || 173 ||

జగత్సంవననం విశ్వసంవాదో వేదపాటవమ్ |
సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ || 174 ||

ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా || 175 ||

ధనధాన్యాదివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ |
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే || 176 ||

రాఙ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః |
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే స దాసస్తస్య జాయతే || 177 ||

ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ |
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షగ్రహభయాపహమ్ || 178 ||

సామ్రాజ్యసుఖదం సర్వసపత్నమదమర్దనమ్ |
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ || 179 ||

దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ |
షడ్వర్గాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలఙ్ఞానకారణమ్ || 180 ||

పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనమ్ |
సంగ్రామమార్గే సవేషామిదమేకం జయావహమ్ || 181 ||

సర్వవంధ్యత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ |
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ || 182 ||

దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ |
న తద్గేహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః || 183 ||

క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శభగందరవిషూచికాః |
గుల్మం ప్లీహానమశమానమతిసారం మహోదరమ్ || 184 ||

కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరమ్ |
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకమ్ || 185 ||

వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ |
ఆగంతువిషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ || 186 ||

ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగదోషాదిసంభవమ్ |
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః || 187 ||

ప్రాప్యతే‌உస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి |
సహస్రనామమంత్రో‌உయం జపితవ్యః శుభాప్తయే || 188 ||

మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ |
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ || 189 ||

మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః |
చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు || 190 ||

కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః |
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టైః సహ బంధుభిః || 191 ||

గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః |
నందీశ్వరాదిసానందైర్నందితః సకలైర్గణైః || 192 ||

శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః |
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః || 193 ||

జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమో‌உభిజాయతే |
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః || 194 ||

యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య ఙ్ఞానవైరాగ్యసంయుతః |
నిరంతరే నిరాబాధే పరమానందసంఙ్ఞితే || 195 ||

విశ్వోత్తీర్ణే పరే పూర్ణే పునరావృత్తివర్జితే |
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతే || 196 ||

యో నామభిర్హుతైర్దత్తైః పూజయేదర్చయే‌ఏన్నరః |
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ || 197 ||

తస్య సిధ్యంతి మంత్రాణాం దుర్లభాశ్చేష్టసిద్ధయః |
మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతమం మమ || 198 ||

నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని |
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ || 199 ||

అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తిసుసంయుతః |
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్యమైశ్వర్యం విజయో యశః || 200 ||

భవిష్యతి న సందేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖమ్ |
ఇదం ప్రజపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ || 201 ||

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభివందితమ్ |
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || 202 ||

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేన సంధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః || 203 ||

లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మంత్రభూతం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ || 204 ||

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ |
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశసహస్రనామస్మరణేన సద్యః || 205 ||

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహంప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
దారిద్ర్యం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || 206 ||

అకించనోప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః |
ప్రజపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః || 207 ||

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాఙ్ఞా పారమేశ్వరీ || 208 ||

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తినాశః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాంతిరవ్యాజభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్త –
న్నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ || 209 ||

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః || 210 ||

అమోఘసిద్ధిరమృతమంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః |
సుమంగలో బీజమాశాపూరకో వరదః కలః || 211 ||

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః |
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ || 212 ||

ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి |
వత్సరం విఘ్నరాజో‌உస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే || 213 ||

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః |
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || 214 ||

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగలాత్మనే |
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే || 215 ||

కింకిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః |
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా || 216 ||

|| ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే ఈశ్వరగణేశసంవాదే
గణేశసహస్రనామస్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోధ్యాయః ||

 

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics (Slokas) in English

 

muniruvaaca
kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNESa upadiShTavaan |
SivadaM tanmamaacakShva lOkaanugrahatatpara || 1 ||

 

brahmOvaaca
dEvaH poorvaM puraaraatiH puratrayajayOdyamE |
anarcanaadgaNESasya jaatO vighnaakulaH kila || 2 ||

manasaa sa vinirdhaarya dadRuSE vighnakaaraNam |
mahaagaNapatiM bhaktyaa samabhyarcya yathaavidhi || 3 ||

vighnapraSamanOpaayamapRucCadapariSramam |
santuShTaH poojayaa SambhOrmahaagaNapatiH svayam || 4 ||

sarvavighnapraSamanaM sarvakaamaphalapradam |
tatastasmai svayaM naamnaaM sahasramidamabraveet || 5 ||

asya SreemahaagaNapatisahasranaamastOtramaalaamantrasya |
gaNESa RuShiH, mahaagaNapatirdEvataa, naanaavidhaanicCandaaMsi |
humiti beejam, tungamiti SaktiH, svaahaaSaktiriti keelakam |
sakalavighnavinaaSanadvaaraa SreemahaagaNapatiprasaadasiddhyarthE japE viniyOgaH |

atha karanyaasaH
gaNESvarO gaNakreeDa ityanguShThaabhyaaM namaH |
kumaaragurureeSaana iti tarjaneebhyaaM namaH ||
brahmaaNDakumbhaScidvyOmEti madhyamaabhyaaM namaH |
raktO raktaambaradhara ityanaamikaabhyaaM namaH
sarvasadgurusaMsEvya iti kaniShThikaabhyaaM namaH |
luptavighnaH svabhaktaanaamiti karatalakarapRuShThaabhyaaM namaH ||

atha aMganyaasaH
CandaSCandOdbhava iti hRudayaaya namaH |
niShkalO nirmala iti SirasE svaahaa |
sRuShTisthitilayakreeDa iti Sikhaayai vaShaT |
gnyaanaM vignyaanamaananda iti kavacaaya hum |
aShTaangayOgaphalabhRuditi nEtratrayaaya vauShaT |
anantaSaktisahita ityastraaya phaT |
bhoorbhuvaH svarOm iti digbandhaH |

atha dhyaanam
gajavadanamacintyaM teekShNadaMShTraM trinEtraM
bRuhadudaramaSEShaM bhootiraajaM puraaNam |
amaravarasupoojyaM raktavarNaM surESaM
paSupatisutameeSaM vighnaraajaM namaami ||

SreegaNapatiruvaaca
OM gaNESvarO gaNakreeDO gaNanaathO gaNaadhipaH |
EkadantO vakratuNDO gajavaktrO mahOdaraH || 1 ||

lambOdarO dhoomravarNO vikaTO vighnanaaSanaH |
sumukhO durmukhO buddhO vighnaraajO gajaananaH || 2 ||

bheemaH pramOda aamOdaH suraanandO madOtkaTaH |
hErambaH SambaraH SambhurlambakarNO mahaabalaH || 3 ||

nandanO lampaTO bheemO mEghanaadO gaNanjayaH |
vinaayakO viroopaakShO veeraH SooravarapradaH || 4 ||

mahaagaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasaadanaH |
rudrapriyO gaNaadhyakSha umaaputrOghanaaSanaH || 5 ||

kumaaragurureeSaanaputrO mooShakavaahanaH |
siddhipriyaH siddhipatiH siddhaH siddhivinaayakaH || 6 ||

avighnastumburuH siMhavaahanO mOhineepriyaH |
kaTankaTO raajaputraH SaakalaH saMmitOmitaH || 7 ||

kooShmaaNDasaamasambhootirdurjayO dhoorjayO jayaH |
bhoopatirbhuvanapatirbhootaanaaM patiravyayaH || 8 ||

viSvakartaa viSvamukhO viSvaroopO nidhirguNaH |
kaviH kaveenaamRuShabhO brahmaNyO brahmavitpriyaH || 9 ||

jyEShTharaajO nidhipatirnidhipriyapatipriyaH |
hiraNmayapuraantaHsthaH sooryamaNDalamadhyagaH || 10 ||

karaahatidhvastasindhusalilaH pooShadantabhit |
umaankakElikutukee muktidaH kulapaavanaH || 11 ||

kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee manOmayaH |
vaimukhyahatadaityaSreeH paadaahatijitakShitiH || 12 ||

sadyOjaataH svarNamunjamEkhalee durnimittahRut |
duHsvapnahRutprasahanO guNee naadapratiShThitaH || 13 ||

suroopaH sarvanEtraadhivaasO veeraasanaaSrayaH |
peetaambaraH khaNDaradaH khaNDavaiSaakhasaMsthitaH || 14 ||

citraangaH SyaamadaSanO bhaalacandrO havirbhujaH |
yOgaadhipastaarakasthaH puruShO gajakarNakaH || 15 ||

gaNaadhiraajO vijayaH sthirO gajapatidhvajee |
dEvadEvaH smaraH praaNadeepakO vaayukeelakaH || 16 ||

vipaScidvaradO naadO naadabhinnamahaacalaH |
varaaharadanO mRutyunjayO vyaaghraajinaambaraH || 17 ||

icCaaSaktibhavO dEvatraataa daityavimardanaH |
SambhuvaktrOdbhavaH SambhukOpahaa SambhuhaasyabhooH || 18 ||

SambhutEjaaH SivaaSOkahaaree gaureesukhaavahaH |
umaangamalajO gaureetEjObhooH svardhuneebhavaH || 19 ||

yagnyakaayO mahaanaadO girivarShmaa SubhaananaH |
sarvaatmaa sarvadEvaatmaa brahmamoordhaa kakupSrutiH || 20 ||

brahmaaNDakumbhaScidvyOmabhaalaHsatyaSirOruhaH |
jagajjanmalayOnmEShanimEShOgnyarkasOmadRuk || 21 ||

gireendraikaradO dharmaadharmOShThaH saamabRuMhitaH |
graharkShadaSanO vaaNeejihvO vaasavanaasikaH || 22 ||

bhroomadhyasaMsthitakarO brahmavidyaamadOdakaH |
kulaacalaaMsaH sOmaarkaghaNTO rudraSirOdharaH || 23 ||

nadeenadabhujaH sarpaanguleekastaarakaanakhaH |
vyOmanaabhiH SreehRudayO mErupRuShThOrNavOdaraH || 24 ||

kukShisthayakShagandharvarakShaHkinnaramaanuShaH |
pRuthveekaTiH sRuShTilingaH SailOrurdasrajaanukaH || 25 ||

paataalajanghO munipaatkaalaanguShThastrayeetanuH |
jyOtirmaNDalalaangoolO hRudayaalaananiScalaH || 26 ||

hRutpadmakarNikaaSaalee viyatkElisarOvaraH |
sadbhaktadhyaananigaDaH poojaavaarinivaaritaH || 27 ||

prataapee kaaSyapO mantaa gaNakO viShTapee balee |
yaSasvee dhaarmikO jEtaa prathamaH pramathESvaraH || 28 ||

cintaamaNirdveepapatiH kalpadrumavanaalayaH |
ratnamaNDapamadhyasthO ratnasiMhaasanaaSrayaH || 29 ||

teevraaSirOddhRutapadO jvaalineemaulilaalitaH |
nandaananditapeeThaSreerbhOgadO bhooShitaasanaH || 30 ||

sakaamadaayineepeeThaH sphuradugraasanaaSrayaH |
tEjOvateeSirOratnaM satyaanityaavataMsitaH || 31 ||

savighnanaaSineepeeThaH sarvaSaktyambujaalayaH |
lipipadmaasanaadhaarO vahnidhaamatrayaalayaH || 32 ||

unnataprapadO gooDhagulphaH saMvRutapaarShNikaH |
peenajanghaH SliShTajaanuH sthoolOruH prOnnamatkaTiH || 33 ||

nimnanaabhiH sthoolakukShiH peenavakShaa bRuhadbhujaH |
peenaskandhaH kambukaNThO lambOShThO lambanaasikaH || 34 ||

bhagnavaamaradastungasavyadantO mahaahanuH |
hrasvanEtratrayaH SoorpakarNO nibiDamastakaH || 35 ||

stabakaakaarakumbhaagrO ratnamaulirnirankuSaH |
sarpahaarakaTeesootraH sarpayagnyOpaveetavaan || 36 ||

sarpakOTeerakaTakaH sarpagraivEyakaangadaH |
sarpakakShOdaraabandhaH sarparaajOttaracCadaH || 37 ||

raktO raktaambaradharO raktamaalaavibhooShaNaH |
raktEkShanO raktakarO raktataalvOShThapallavaH || 38 ||

SvEtaH SvEtaambaradharaH SvEtamaalaavibhooShaNaH |
SvEtaatapatraruciraH SvEtacaamaraveejitaH || 39 ||

sarvaavayavasampoorNaH sarvalakShaNalakShitaH |
sarvaabharaNaSObhaaDhyaH sarvaSObhaasamanvitaH || 40 ||

sarvamangalamaangalyaH sarvakaaraNakaaraNam |
sarvadEvavaraH Saarngee beejapooree gadaadharaH || 41 ||

SubhaangO lOkasaarangaH sutantustantuvardhanaH |
kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee SubhaangadaH || 42 ||

ikShucaapadharaH Soolee cakrapaaNiH sarOjabhRut |
paaSee dhRutOtpalaH SaalimanjareebhRutsvadantabhRut || 43 ||

kalpavalleedharO viSvaabhayadaikakarO vaSee |
akShamaalaadharO gnyaanamudraavaan mudgaraayudhaH || 44 ||

poorNapaatree kambudharO vidhRutaankuSamoolakaH |
karasthaamraphalaScootakalikaabhRutkuThaaravaan || 45 ||

puShkarasthasvarNaghaTeepoorNaratnaabhivarShakaH |
bhaarateesundareenaathO vinaayakaratipriyaH || 46 ||

mahaalakShmeepriyatamaH siddhalakShmeemanOramaH |
ramaaramESapoorvaangO dakShiNOmaamahESvaraH || 47 ||

maheevaraahavaamaangO ratikandarpapaScimaH |
aamOdamOdajananaH sapramOdapramOdanaH || 48 ||

saMvardhitamahaavRuddhirRuddhisiddhipravardhanaH |
dantasaumukhyasumukhaH kaantikandalitaaSrayaH || 49 ||

madanaavatyaaSritaanghriH kRutavaimukhyadurmukhaH |
vighnasaMpallavaH padmaH sarvOnnatamadadravaH || 50 ||

vighnakRunnimnacaraNO draaviNeeSaktisatkRutaH |
teevraaprasannanayanO jvaalineepaalitaikadRuk || 51 ||

mOhineemOhanO bhOgadaayineekaantimaNDanaH |
kaamineekaantavaktraSreeradhiShThitavasundharaH || 52 ||

vasudhaaraamadOnnaadO mahaaSankhanidhipriyaH |
namadvasumateemaalee mahaapadmanidhiH prabhuH || 53 ||

sarvasadgurusaMsEvyaH SOciShkESahRudaaSrayaH |
eeSaanamoordhaa dEvEndraSikhaH pavananandanaH || 54 ||

pratyugranayanO divyO divyaastraSataparvadhRuk |
airaavataadisarvaaSaavaaraNO vaaraNapriyaH || 55 ||

vajraadyastrapareevaarO gaNacaNDasamaaSrayaH |
jayaajayaparikarO vijayaavijayaavahaH || 56 ||

ajayaarcitapaadaabjO nityaanandavanasthitaH |
vilaasineekRutOllaasaH SauNDee saundaryamaNDitaH || 57 ||

anantaanantasukhadaH sumangalasumangalaH |
gnyaanaaSrayaH kriyaadhaara icCaaSaktiniShEvitaH || 58 ||

subhagaasaMSritapadO lalitaalalitaaSrayaH |
kaamineepaalanaH kaamakaamineekElilaalitaH || 59 ||

sarasvatyaaSrayO gaureenandanaH SreenikEtanaH |
guruguptapadO vaacaasiddhO vaageeSvareepatiH || 60 ||

nalineekaamukO vaamaaraamO jyEShThaamanOramaH |
raudreemudritapaadaabjO humbeejastungaSaktikaH || 61 ||

viSvaadijananatraaNaH svaahaaSaktiH sakeelakaH |
amRutaabdhikRutaavaasO madaghoorNitalOcanaH || 62 ||

ucCiShTOcCiShTagaNakO gaNESO gaNanaayakaH |
saarvakaalikasaMsiddhirnityasEvyO digambaraH || 63 ||

anapaayOnantadRuShTirapramEyOjaraamaraH |
anaavilOpratihatiracyutOmRutamakSharaH || 64 ||

apratarkyOkShayOjayyOnaadhaarOnaamayOmalaH |
amEyasiddhiradvaitamaghOrOgnisamaananaH || 65 ||

anaakaarObdhibhoomyagnibalaghnOvyaktalakShaNaH |
aadhaarapeeThamaadhaara aadhaaraadhEyavarjitaH || 66 ||

aakhukEtana aaSaapooraka aakhumahaarathaH |
ikShusaagaramadhyastha ikShubhakShaNalaalasaH || 67 ||

ikShucaapaatirEkaSreerikShucaapaniShEvitaH |
indragOpasamaanaSreerindraneelasamadyutiH || 68 ||

indeevaradalaSyaama indumaNDalamaNDitaH |
idhmapriya iDaabhaaga iDaavaanindiraapriyaH || 69 ||

ikShvaakuvighnavidhvaMsee itikartavyatEpsitaH |
eeSaanamaulireeSaana eeSaanapriya eetihaa || 70 ||

eeShaNaatrayakalpaanta eehaamaatravivarjitaH |
upEndra uDubhRunmauliruDunaathakarapriyaH || 71 ||

unnataanana uttunga udaarastridaSaagraNeeH |
oorjasvaanooShmalamada oohaapOhaduraasadaH || 72 ||

RugyajuHsaamanayana RuddhisiddhisamarpakaH |
RujucittaikasulabhO RuNatrayavimOcanaH || 73 ||

luptavighnaH svabhaktaanaaM luptaSaktiH suradviShaam |
luptaSreervimukhaarcaanaaM lootaavisphOTanaaSanaH || 74 ||

EkaarapeeThamadhyastha EkapaadakRutaasanaH |
EjitaakhiladaityaSreerEdhitaakhilasaMSrayaH || 75 ||

aiSvaryanidhiraiSvaryamaihikaamuShmikapradaH |
airaMmadasamOnmESha airaavatasamaananaH || 76 ||

OMkaaravaacya OMkaara OjasvaanOShadheepatiH |
audaaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyaniHsamaH || 77 ||

ankuSaH suranaagaanaamankuSaakaarasaMsthitaH |
aH samastavisargaantapadEShu parikeertitaH || 78 ||

kamaNDaludharaH kalpaH kapardee kalabhaananaH |
karmasaakShee karmakartaa karmaakarmaphalapradaH || 79 ||

kadambagOlakaakaaraH kooShmaaNDagaNanaayakaH |
kaaruNyadEhaH kapilaH kathakaH kaTisootrabhRut || 80 ||

kharvaH khaDgapriyaH khaDgaH khaantaantaHsthaH khanirmalaH |
khalvaaTaSRunganilayaH khaTvaangee khaduraasadaH || 81 ||

guNaaDhyO gahanO gadyO gadyapadyasudhaarNavaH |
gadyagaanapriyO garjO geetageervaaNapoorvajaH || 82 ||

guhyaacaararatO guhyO guhyaagamaniroopitaH |
guhaaSayO guDaabdhisthO gurugamyO gururguruH || 83 ||

ghaNTaaghargharikaamaalee ghaTakumbhO ghaTOdaraH |
nakaaravaacyO naakaarO nakaaraakaaraSuNDabhRut || 84 ||

caNDaScaNDESvaraScaNDee caNDESaScaNDavikramaH |
caraacarapitaa cintaamaNiScarvaNalaalasaH || 85 ||

CandaSCandOdbhavaSCandO durlakShyaSCandavigrahaH |
jagadyOnirjagatsaakShee jagadeeSO jaganmayaH || 86 ||

japyO japaparO jaapyO jihvaasiMhaasanaprabhuH |
sravadgaNDOllasaddhaanajhankaaribhramaraakulaH || 87 ||

TankaarasphaarasaMraavaShTankaaramaNinoopuraH |
ThadvayeepallavaantasthasarvamantrEShu siddhidaH || 88 ||

DiNDimuNDO DaakineeSO DaamarO DiNDimapriyaH |
DhakkaaninaadamuditO DhaunkO DhuNDhivinaayakaH || 89 ||

tattvaanaaM prakRutistattvaM tattvaMpadaniroopitaH |
taarakaantarasaMsthaanastaarakastaarakaantakaH || 90 ||

sthaaNuH sthaaNupriyaH sthaataa sthaavaraM jangamaM jagat |
dakShayagnyapramathanO daataa daanaM damO dayaa || 91 ||

dayaavaandivyavibhavO daNDabhRuddaNDanaayakaH |
dantaprabhinnaabhramaalO daityavaaraNadaaraNaH || 92 ||

daMShTraalagnadveepaghaTO dEvaarthanRugajaakRutiH |
dhanaM dhanapatErbandhurdhanadO dharaNeedharaH || 93 ||

dhyaanaikaprakaTO dhyEyO dhyaanaM dhyaanaparaayaNaH |
dhvaniprakRuticeetkaarO brahmaaNDaavalimEkhalaH || 94 ||

nandyO nandipriyO naadO naadamadhyapratiShThitaH |
niShkalO nirmalO nityO nityaanityO niraamayaH || 95 ||

paraM vyOma paraM dhaama paramaatmaa paraM padam || 96 ||

paraatparaH paSupatiH paSupaaSavimOcanaH |
poorNaanandaH paraanandaH puraaNapuruShOttamaH || 97 ||

padmaprasannavadanaH praNataagnyaananaaSanaH |
pramaaNapratyayaateetaH praNataartinivaaraNaH || 98 ||

phaNihastaH phaNipatiH phootkaaraH phaNitapriyaH |
baaNaarcitaanghriyugalO baalakElikutoohalee |
brahma brahmaarcitapadO brahmacaaree bRuhaspatiH || 99 ||

bRuhattamO brahmaparO brahmaNyO brahmavitpriyaH |
bRuhannaadaagryaceetkaarO brahmaaNDaavalimEkhalaH || 100 ||

bhrookShEpadattalakShmeekO bhargO bhadrO bhayaapahaH |
bhagavaan bhaktisulabhO bhootidO bhootibhooShaNaH || 101 ||

bhavyO bhootaalayO bhOgadaataa bhroomadhyagOcaraH |
mantrO mantrapatirmantree madamattO manO mayaH || 102 ||

mEkhalaaheeSvarO mandagatirmandanibhEkShaNaH |
mahaabalO mahaaveeryO mahaapraaNO mahaamanaaH || 103 ||

yagnyO yagnyapatiryagnyagOptaa yagnyaphalapradaH |
yaSaskarO yOgagamyO yaagnyikO yaajakapriyaH || 104 ||

rasO rasapriyO rasyO ranjakO raavaNaarcitaH |
raajyarakShaakarO ratnagarbhO raajyasukhapradaH || 105 ||

lakShO lakShapatirlakShyO layasthO laDDukapriyaH |
laasapriyO laasyaparO laabhakRullOkaviSrutaH || 106 ||

varENyO vahnivadanO vandyO vEdaantagOcaraH |
vikartaa viSvataScakShurvidhaataa viSvatOmukhaH || 107 ||

vaamadEvO viSvanEtaa vajrivajranivaaraNaH |
vivasvadbandhanO viSvaadhaarO viSvESvarO vibhuH || 108 ||

Sabdabrahma SamapraapyaH SambhuSaktigaNESvaraH |
Saastaa SikhaagranilayaH SaraNyaH SambarESvaraH || 109 ||

ShaDRutukusumasragvee ShaDaadhaaraH ShaDakSharaH |
saMsaaravaidyaH sarvagnyaH sarvabhEShajabhEShajam || 110 ||

sRuShTisthitilayakreeDaH surakunjarabhEdakaH |
sindooritamahaakumbhaH sadasadbhaktidaayakaH || 111 ||

saakShee samudramathanaH svayaMvEdyaH svadakShiNaH |
svatantraH satyasaMkalpaH saamagaanarataH sukhee || 112 ||

haMsO hastipiSaaceeSO havanaM havyakavyabhuk |
havyaM hutapriyO hRuShTO hRullEkhaamantramadhyagaH || 113 ||

kShEtraadhipaH kShamaabhartaa kShamaakShamaparaayaNaH |
kShiprakShEmakaraH kShEmaanandaH kShONeesuradrumaH || 114 ||

dharmapradOrthadaH kaamadaataa saubhaagyavardhanaH |
vidyaapradO vibhavadO bhuktimuktiphalapradaH || 115 ||

aabhiroopyakarO veeraSreepradO vijayapradaH |
sarvavaSyakarO garbhadOShahaa putrapautradaH || 116 ||

mEdhaadaH keertidaH SOkahaaree daurbhaagyanaaSanaH |
prativaadimukhastambhO ruShTacittaprasaadanaH || 117 ||

paraabhicaaraSamanO duHkhahaa bandhamOkShadaH |
lavastruTiH kalaa kaaShThaa nimEShastatparakShaNaH || 118 ||

ghaTee muhoortaH praharO divaa naktamaharniSam |
pakShO maasartvayanaabdayugaM kalpO mahaalayaH || 119 ||

raaSistaaraa tithiryOgO vaaraH karaNamaMSakam |
lagnaM hOraa kaalacakraM mEruH saptarShayO dhruvaH || 120 ||

raahurmandaH kavirjeevO budhO bhaumaH SaSee raviH |
kaalaH sRuShTiH sthitirviSvaM sthaavaraM jangamaM jagat || 121 ||

bhooraapOgnirmarudvyOmaahaMkRutiH prakRutiH pumaan |
brahmaa viShNuH SivO rudra eeSaH SaktiH sadaaSivaH || 122 ||

tridaSaaH pitaraH siddhaa yakShaa rakShaaMsi kinnaraaH |
siddhavidyaadharaa bhootaa manuShyaaH paSavaH khagaaH || 123 ||

samudraaH saritaH Sailaa bhootaM bhavyaM bhavOdbhavaH |
saaMkhyaM paatanjalaM yOgaM puraaNaani SrutiH smRutiH || 124 ||

vEdaangaani sadaacaarO meemaaMsaa nyaayavistaraH |
aayurvEdO dhanurvEdO gaandharvaM kaavyanaaTakam || 125 ||

vaikhaanasaM bhaagavataM maanuShaM paancaraatrakam |
SaivaM paaSupataM kaalaamukhaMbhairavaSaasanam || 126 ||

SaaktaM vainaayakaM sauraM jainamaarhatasaMhitaa |
sadasadvyaktamavyaktaM sacEtanamacEtanam || 127 ||

bandhO mOkShaH sukhaM bhOgO yOgaH satyamaNurmahaan |
svasti huMphaT svadhaa svaahaa SrauShaT vauShaT vaShaN namaH 128 ||

gnyaanaM vignyaanamaanandO bOdhaH saMvitsamOsamaH |
Eka EkaakSharaadhaara EkaakSharaparaayaNaH || 129 ||

EkaagradheerEkaveera EkOnEkasvaroopadhRuk |
dviroopO dvibhujO dvyakShO dviradO dveeparakShakaH || 130 ||

dvaimaaturO dvivadanO dvandvaheenO dvayaatigaH |
tridhaamaa trikarastrEtaa trivargaphaladaayakaH || 131 ||

triguNaatmaa trilOkaadistriSakteeSastrilOcanaH |
caturvidhavacOvRuttiparivRuttipravartakaH || 132 ||

caturbaahuScaturdantaScaturaatmaa caturbhujaH |
caturvidhOpaayamayaScaturvarNaaSramaaSrayaH 133 ||

caturtheepoojanapreetaScaturtheetithisambhavaH ||
pancaakSharaatmaa pancaatmaa pancaasyaH pancakRuttamaH || 134 ||

pancaadhaaraH pancavarNaH pancaakSharaparaayaNaH |
pancataalaH pancakaraH pancapraNavamaatRukaH || 135 ||

pancabrahmamayasphoortiH pancaavaraNavaaritaH |
pancabhakShapriyaH pancabaaNaH pancaSikhaatmakaH || 136 ||

ShaTkONapeeThaH ShaTcakradhaamaa ShaDgranthibhEdakaH |
ShaDangadhvaantavidhvaMsee ShaDangulamahaahradaH || 137 ||

ShaNmukhaH ShaNmukhabhraataa ShaTSaktiparivaaritaH |
ShaDvairivargavidhvaMsee ShaDoormibhayabhanjanaH || 138 ||

ShaTtarkadooraH ShaTkarmaa ShaDguNaH ShaDrasaaSrayaH |
saptapaataalacaraNaH saptadveepOrumaNDalaH || 139 ||

saptasvarlOkamukuTaH saptasaptivarapradaH |
saptaangaraajyasukhadaH saptarShigaNavanditaH || 140 ||

saptacCandOnidhiH saptahOtraH saptasvaraaSrayaH |
saptaabdhikElikaasaaraH saptamaatRuniShEvitaH || 141 ||

saptacCandO mOdamadaH saptacCandO makhaprabhuH |
aShTamoortirdhyEyamoortiraShTaprakRutikaaraNam || 142 ||

aShTaangayOgaphalabhRudaShTapatraambujaasanaH |
aShTaSaktisamaanaSreeraShTaiSvaryapravardhanaH || 143 ||

aShTapeeThOpapeeThaSreeraShTamaatRusamaavRutaH |
aShTabhairavasEvyOShTavasuvandyOShTamoortibhRut || 144 ||

aShTacakrasphuranmoortiraShTadravyahaviHpriyaH |
aShTaSreeraShTasaamaSreeraShTaiSvaryapradaayakaH |
navanaagaasanaadhyaasee navanidhyanuSaasitaH || 145 ||

navadvaarapuraavRuttO navadvaaranikEtanaH |
navanaathamahaanaathO navanaagavibhooShitaH || 146 ||

navanaaraayaNastulyO navadurgaaniShEvitaH |
navaratnavicitraangO navaSaktiSirOddhRutaH || 147 ||

daSaatmakO daSabhujO daSadikpativanditaH |
daSaadhyaayO daSapraaNO daSEndriyaniyaamakaH || 148 ||

daSaakSharamahaamantrO daSaaSaavyaapivigrahaH |
EkaadaSamahaarudraiHstutaScaikaadaSaakSharaH || 149 ||

dvaadaSadvidaSaaShTaadidOrdaNDaastranikEtanaH |
trayOdaSabhidaabhinnO viSvEdEvaadhidaivatam || 150 ||

caturdaSEndravaradaScaturdaSamanuprabhuH |
caturdaSaadyavidyaaDhyaScaturdaSajagatpatiH || 151 ||

saamapancadaSaH pancadaSeeSeetaaMSunirmalaH |
tithipancadaSaakaarastithyaa pancadaSaarcitaH || 152 ||

ShODaSaadhaaranilayaH ShODaSasvaramaatRukaH |
ShODaSaantapadaavaasaH ShODaSEndukalaatmakaH || 153 ||

kalaasaptadaSee saptadaSasaptadaSaakSharaH |
aShTaadaSadveepapatiraShTaadaSapuraaNakRut || 154 ||

aShTaadaSauShadheesRuShTiraShTaadaSavidhiH smRutaH |
aShTaadaSalipivyaShTisamaShTignyaanakOvidaH || 155 ||

aShTaadaSaannasampattiraShTaadaSavijaatikRut |
EkaviMSaH pumaanEkaviMSatyangulipallavaH || 156 ||

caturviMSatitattvaatmaa pancaviMSaakhyapooruShaH |
saptaviMSatitaarESaH saptaviMSatiyOgakRut || 157 ||

dvaatriMSadbhairavaadheeSaScatustriMSanmahaahradaH |
ShaTtriMSattattvasaMbhootiraShTatriMSatkalaatmakaH || 158 ||

pancaaSadviShNuSakteeSaH pancaaSanmaatRukaalayaH |
dvipancaaSadvapuHSrENeetriShaShTyakSharasaMSrayaH |
pancaaSadakSharaSrENeepancaaSadrudravigrahaH || 159 ||

catuHShaShTimahaasiddhiyOgineevRundavanditaH |
namadEkOnapancaaSanmarudvarganirargalaH || 160 ||

catuHShaShTyarthanirNEtaa catuHShaShTikalaanidhiH |
aShTaShaShTimahaateerthakShEtrabhairavavanditaH || 161 ||

caturnavatimantraatmaa ShaNNavatyadhikaprabhuH |
SataanandaH SatadhRutiH SatapatraayatEkShaNaH || 162 ||

SataaneekaH SatamakhaH SatadhaaraavaraayudhaH |
sahasrapatranilayaH sahasraphaNibhooShaNaH || 163 ||

sahasraSeerShaa puruShaH sahasraakShaH sahasrapaat |
sahasranaamasaMstutyaH sahasraakShabalaapahaH || 164 ||

daSasaahasraphaNibhRutphaNiraajakRutaasanaH |
aShTaaSeetisahasraadyamaharShistOtrapaaThitaH || 165 ||

lakShaadhaaraH priyaadhaarO lakShaadhaaramanOmayaH |
caturlakShajapapreetaScaturlakShaprakaaSakaH || 166 ||

caturaSeetilakShaaNaaM jeevaanaaM dEhasaMsthitaH |
kOTisooryaprateekaaSaH kOTicandraaMSunirmalaH || 167 ||

SivOdbhavaadyaShTakOTivainaayakadhurandharaH |
saptakOTimahaamantramantritaavayavadyutiH || 168 ||

trayastriMSatkOTisuraSrENeepraNatapaadukaH |
anantadEvataasEvyO hyanantaSubhadaayakaH || 169 ||

anantanaamaanantaSreeranantOnantasaukhyadaH |
anantaSaktisahitO hyanantamunisaMstutaH || 170 ||

iti vainaayakaM naamnaaM sahasramidameeritam |
idaM braahmE muhoortE yaH paThati pratyahaM naraH || 171 ||

karasthaM tasya sakalamaihikaamuShmikaM sukham |
aayuraarOgyamaiSvaryaM dhairyaM SauryaM balaM yaSaH || 172 ||

mEdhaa pragnyaa dhRutiH kaantiH saubhaagyamabhiroopataa |
satyaM dayaa kShamaa SaantirdaakShiNyaM dharmaSeelataa || 173 ||

jagatsaMvananaM viSvasaMvaadO vEdapaaTavam |
sabhaapaaNDityamaudaaryaM gaambheeryaM brahmavarcasam || 174 ||

OjastEjaH kulaM SeelaM prataapO veeryamaaryataa |
gnyaanaM vignyaanamaastikyaM sthairyaM viSvaasataa tathaa || 175 ||

dhanadhaanyaadivRuddhiSca sakRudasya japaadbhavEt |
vaSyaM caturvidhaM viSvaM japaadasya prajaayatE || 176 ||

raagnyO raajakalatrasya raajaputrasya mantriNaH |
japyatE yasya vaSyaarthE sa daasastasya jaayatE || 177 ||

dharmaarthakaamamOkShaaNaamanaayaasEna saadhanam |
SaakineeDaakineerakShOyakShagrahabhayaapaham || 178 ||

saamraajyasukhadaM sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvaMsi dagdhabeejaprarOhaNam || 179 ||

duHsvapnaSamanaM kruddhasvaamicittaprasaadanam |
ShaDvargaaShTamahaasiddhitrikaalagnyaanakaaraNam || 180 ||

parakRutyapraSamanaM paracakrapramardanam |
saMgraamamaargE savEShaamidamEkaM jayaavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadOShaghnaM garbharakShaikakaaraNam |
paThyatE pratyahaM yatra stOtraM gaNapatEridam || 182 ||

dESE tatra na durbhikShameetayO duritaani ca |
na tadgEhaM jahaati SreeryatraayaM japyatE stavaH || 183 ||

kShayakuShThapramEhaarSabhagandaraviShoocikaaH |
gulmaM pleehaanamaSamaanamatisaaraM mahOdaram || 184 ||

kaasaM SvaasamudaavartaM SoolaM SOphaamayOdaram |
SirOrOgaM vamiM hikkaaM gaNDamaalaamarOcakam || 185 ||

vaatapittakaphadvandvatridOShajanitajvaram |
aagantuviShamaM SeetamuShNaM caikaahikaadikam || 186 ||

ityaadyuktamanuktaM vaa rOgadOShaadisambhavam |
sarvaM praSamayatyaaSu stOtrasyaasya sakRujjapaH || 187 ||

praapyatEsya japaatsiddhiH streeSoodraiH patitairapi |
sahasranaamamantrOyaM japitavyaH SubhaaptayE || 188 ||

mahaagaNapatEH stOtraM sakaamaH prajapannidam |
icCayaa sakalaan bhOgaanupabhujyEha paarthivaan || 189 ||

manOrathaphalairdivyairvyOmayaanairmanOramaiH |
candrEndrabhaaskarOpEndrabrahmaSarvaadisadmasu || 190 ||

kaamaroopaH kaamagatiH kaamadaH kaamadESvaraH |
bhuktvaa yathEpsitaanbhOgaanabheeShTaiH saha bandhubhiH || 191 ||

gaNESaanucarO bhootvaa gaNO gaNapatipriyaH |
nandeeSvaraadisaanandairnanditaH sakalairgaNaiH || 192 ||

SivaabhyaaM kRupayaa putranirviSEShaM ca laalitaH |
SivabhaktaH poorNakaamO gaNESvaravaraatpunaH || 193 ||

jaatismarO dharmaparaH saarvabhaumObhijaayatE |
niShkaamastu japannityaM bhaktyaa vighnESatatparaH || 194 ||

yOgasiddhiM paraaM praapya gnyaanavairaagyasaMyutaH |
nirantarE niraabaadhE paramaanandasaMgnyitE || 195 ||

viSvOtteerNE parE poorNE punaraavRuttivarjitE |
leenO vainaayakE dhaamni ramatE nityanirvRutE || 196 ||

yO naamabhirhutairdattaiH poojayEdarcayE^^EnnaraH |
raajaanO vaSyataaM yaanti ripavO yaanti daasataam || 197 ||

tasya sidhyanti mantraaNaaM durlabhaaScEShTasiddhayaH |
moolamantraadapi stOtramidaM priyatamaM mama || 198 ||

nabhasyE maasi SuklaayaaM caturthyaaM mama janmani |
doorvaabhirnaamabhiH poojaaM tarpaNaM vidhivaccarEt || 199 ||

aShTadravyairviSEShENa kuryaadbhaktisusaMyutaH |
tasyEpsitaM dhanaM dhaanyamaiSvaryaM vijayO yaSaH || 200 ||

bhaviShyati na sandEhaH putrapautraadikaM sukham |
idaM prajapitaM stOtraM paThitaM SraavitaM Srutam || 201 ||

vyaakRutaM carcitaM dhyaataM vimRuShTamabhivanditam |
ihaamutra ca viSvEShaaM viSvaiSvaryapradaayakam || 202 ||

svacCandacaariNaapyESha yEna sandhaaryatE stavaH |
sa rakShyatE SivOdbhootairgaNairadhyaShTakOTibhiH || 203 ||

likhitaM pustakastOtraM mantrabhootaM prapoojayEt |
tatra sarvOttamaa lakShmeeH sannidhattE nirantaram || 204 ||

daanairaSEShairakhilairvrataiSca teerthairaSEShairakhilairmakhaiSca |
na tatphalaM vindati yadgaNESasahasranaamasmaraNEna sadyaH || 205 ||

EtannaamnaaM sahasraM paThati dinamaNau pratyahaMprOjjihaanE
saayaM madhyandinE vaa triShavaNamathavaa santataM vaa janO yaH |
sa syaadaiSvaryadhuryaH prabhavati vacasaaM keertimuccaistanOti
daaridryaM hanti viSvaM vaSayati suciraM vardhatE putrapautraiH || 206 ||

akincanOpyEkacittO niyatO niyataasanaH |
prajapaMScaturO maasaan gaNESaarcanatatparaH || 207 ||

daridrataaM samunmoolya saptajanmaanugaamapi |
labhatE mahateeM lakShmeemityaagnyaa paaramESvaree || 208 ||

aayuShyaM veetarOgaM kulamativimalaM sampadaScaartinaaSaH
keertirnityaavadaataa bhavati khalu navaa kaantiravyaajabhavyaa |
putraaH santaH kalatraM guNavadabhimataM yadyadanyacca tatta –
nnityaM yaH stOtramEtat paThati gaNapatEstasya hastE samastam || 209 ||

gaNanjayO gaNapatirhErambO dharaNeedharaH |
mahaagaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasaadanaH || 210 ||

amOghasiddhiramRutamantraScintaamaNirnidhiH |
sumangalO beejamaaSaapoorakO varadaH kalaH || 211 ||

kaaSyapO nandanO vaacaasiddhO DhuNDhirvinaayakaH |
mOdakairEbhiratraikaviMSatyaa naamabhiH pumaan || 212 ||

upaayanaM dadEdbhaktyaa matprasaadaM cikeerShati |
vatsaraM vighnaraajOsya tathyamiShTaarthasiddhayE || 213 ||

yaH stauti madgatamanaa mamaaraadhanatatparaH |
stutO naamnaa sahasrENa tEnaahaM naatra saMSayaH || 214 ||

namO namaH suravarapoojitaanghrayE
namO namO nirupamamangalaatmanE |
namO namO vipuladayaikasiddhayE
namO namaH karikalabhaananaaya tE || 215 ||

kinkiNeegaNaracitacaraNaH
prakaTitagurumitacaarukaraNaH |
madajalalahareekalitakapOlaH
Samayatu duritaM gaNapatinaamnaa || 216 ||

 

🔴Related Post