Skip to content

HANUMAN CHALISA LYRICS IN TELUGU

HANUMAN CHALISA LYRICS IN TELUGU

HANUMAN CHALISA LYRICS IN TELUGUS.P.Balu Lyrics

 

Singer S.P.Balu
Singer RAGHAVA REDDY
Music RAGHAVA REDDY
Song Writer RAGHAVA REDDY

దోహా
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

ధ్యానం
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం ।
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజం ॥
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం ।
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం ॥

చౌపాఈ
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।
రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।
వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥
సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ ।

 

 

Hanuman Chalisa In English And With Description In
English

Shri Guru Charan Saroj Raj After cleansing the mirror of my mind with the pollen
Nij mane mukure sudhar dust of holy Guru’s Lotus feet. I Profess the pure,
Varnao Raghuvar Vimal Jasu untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the fourJo dayaku phal char fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and Moksha).

Budhi Hin Tanu Janike Fully aware of the deficiency of my intelligence, I
Sumirau Pavan Kumar concentrate my attention on Pavan Kumar and humbly
Bal budhi Vidya dehu mohe ask for strength, intelligence and true knowledge to
Harahu Kalesa Vikar relieve me of all blemishes, causing pain.

Jai Hanuman gyan gun sagar Victory to thee, O’Hanuman! Ocean of Wisdom-All
Jai Kapis tihun lok ujagar hail to you O’Kapisa! (fountain-head of power,wisdom
and Shiva-Shakti) You illuminate all the three worlds
(Entire cosmos) with your glory.

Ram doot atulit bal dhama You are the divine messenger of Shri Ram. The
Anjani-putra Pavan sut nama repository of immeasurable strength, though known
only as Son of Pavan (Wind), born of Anjani.

Mahavir Vikram Bajrangi With Limbs as sturdy as Vajra (The mace of God Indra)
Kumati nivar sumati Ke sangi you are valiant and brave. On you attends good Sense
and Wisdom. You dispel the darkness of evil thoughts.

Kanchan varan viraj subesa Your physique is beautiful golden coloured and your dress
Kanan Kundal Kunchit Kesa is pretty. You wear ear rings and have long curly hair.

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje You carry in your hand a lightening bolt along with a victory
Kandhe moonj janehu sajai (kesari) flag and wear the sacred thread on your shoulder.

Sankar suvan kesri Nandan As a descendant of Lord Sankar, you are a comfort and pride
Tej pratap maha jag vandan of Shri Kesari. With the lustre of your Vast Sway, you are
propitiated all over the universe.

Vidyavan guni ati chatur You are the repository of learning, virtuous and fully accomRam kaj karibe ko aatur plished, always keen to carry out the behest’s of Shri Ram.

Prabu charitra sunibe ko rasiya You are an ardent listener, always so keen to listen to the
Ram Lakhan Sita man Basiya narration of Shri Ram’s Life Stories. Your heart is filled with
Hanuman Chalisa In English And With Description In English Page 1 of 4
http://www.hanuman41.org/HanumanChalisaInEnglish.htm 5/3/2008
what Shri Ram stood for. You therefore always dwell in the
hearts of Shri Ram, Lakshman and Sita.

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava You appeared before Sita in a Diminutive form and spoke to
Vikat roop dhari lanka jarava her in humility. You assumed an awesome form and struck
terror by setting Lanka on fire.

Bhima roop dhari asur sanghare With over-whelming might you destroyed the Asuras
Ramachandra ke kaj sanvare (demons) and performed all tasks assigned to you by Shri Ram
with great skill.

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye You brought Sanjivan (A herb that revives life) and restored
Shri Raghuvir Harashi ur laye Lakshman back to life, Shri Raghuvir (Shri Ram) cheerfully
embraced you with his heart full of joy.

Raghupati Kinhi bahut badai Shri Raghupati (Shri Ram) lustily extolled your excellence and
Tum mam priye Bharat-hi sam bhai said: “You are as dear to me as my own brother Bharat.”

Sahas badan tumharo yash gaave Thousands of living beings are chanting hymns of your glories;
Us kahi Shripati kanth lagaave saying thus, Shri Ram warmly hugged him (Shri Hanuman).

Sankadik Brahmadi Muneesa When prophets like Sanka, even the Sage like Lord Brahma,
Narad Sarad sahit Aheesa the great hermit Narad himself, Goddess Saraswati and Ahisha
(one of immeasurable dimensions).

Yam Kuber Digpal Jahan te Even Yamraj (God of Death) Kuber (God of Wealth) and the
Kavi kovid kahi sake kahan te Digpals (deputies guarding the four corners of the Universe)
have been vying with one another in offering homage to your
glories. How then, can a mere poet give adequate expression
of your super excellence.

Tum upkar Sugreevahin keenha You rendered a great service to Sugriv. You united him with
Ram milaye rajpad deenha Shri Ram and he installed him on the Royal Throne. By heeding
Tumharo mantra Vibheeshan mana your advice, Vibhishan became Lord of Lanka. This is known
Lankeshwar Bhaye Sub jag jana all over the Universe.

Yug sahastra jojan par Bhanu On your own you dashed upon the Sun, which is at a fabulous
Leelyo tahi madhur phal janu distance of thousands of miles, thinking it to be a sweet
luscious fruit.

Prabhu mudrika meli mukh mahee Carrying the Lord’s Signet Ring in your mouth, there is
Hanuman Chalisa In English And With Description In English Page 2 of 4
http://www.hanuman41.org/HanumanChalisaInEnglish.htm 5/3/2008
Jaladhi langhi gaye achraj nahee hardly any wonder that you easily leapt across the ocean.

Durgaam kaj jagat ke jete The burden of all difficult tasks of the world become light
Sugam anugraha tumhre tete with your kind grace.

Ram dware tum rakhvare, You are the sentry at the door of Shri Ram’s Divine Abode.
Hoat na agya binu paisare No one can enter it without your permission,

Sub sukh lahai tumhari sarna All comforts of the world lie at your feet. The devotees enjoy all
Tum rakshak kahu ko dar na divine pleasures and feel fearless under your benign Protection.

Aapan tej samharo aapai You alone are befitted to carry your own splendid valour. All the
Teenhon lok hank te kanpai three worlds (entire universe) tremor at your thunderous call.

Bhoot pisach Nikat nahin aavai All the ghosts, demons and evil forces keep away, with the
Mahavir jab naam sunavai sheer mention of your great name, O’Mahaveer!!

Nase rog harai sab peera All diseases, pain and suffering disappear on reciting regularly
Japat nirantar Hanumant beera Shri Hanuman’s holy name.

Sankat se Hanuman chudavai Those who remember Shri Hanuman in thought, words and deeds
Man Karam Vachan dyan jo lavai with Sincerity and Faith, are rescued from all crises in life.

Sub par Ram tapasvee raja All who hail, worship and have faith in Shri Ram as the Supreme
Tin ke kaj sakal Tum saja Lord and the king of penance. You make all their difficult tasks
very easy.

Aur manorath jo koi lavai Whosoever comes to you for fulfillment of any desire with faith
Sohi amit jeevan phal pavai and sincerity, Will he alone secure the imperishable fruit of
human life.

Charon Yug partap tumhara All through the four ages your magnificent glory is acclaimed far
Hai persidh jagat ujiyara and wide. Your fame is Radiantly acclaimed all over the Cosmos.

Sadhu Sant ke tum Rakhware You are Saviour and the guardian angel of Saints and Sages and
Asur nikandan Ram dulhare destroy all Demons. You are the angelic darling of Shri Ram.

Ashta sidhi nav nidhi ke dhata You can grant to any one, any yogic power of Eight Siddhis
Us var deen Janki mata (power to become light and heavy at will) and Nine Nidhis
(Riches,comfort,power,prestige,fame,sweet relationship etc.)
This boon has been conferred upon you by Mother Janki.
Hanuman Chalisa In English And With Description In English Page 3 of 4
http://www.hanuman41.org/HanumanChalisaInEnglish.htm 5/3/2008

Ram rasayan tumhare pasa You possess the power of devotion to Shri Ram. In all rebirths
Sada raho Raghupati ke dasa you will always remain Shri Raghupati’s most dedicated disciple.

Tumhare bhajan Ram ko pavai Through hymns sung in devotion to you, one can find Shri Ram
Janam janam ke dukh bisravai and become free from sufferings of several births.

Anth kaal Raghuvir pur jayee If at the time of death one enters the Divine Abode of Shri Ram,
Jahan janam Hari-Bakht Kahayee thereafter in all future births he is born as the Lord’s devotee.

Aur Devta Chit na dharehi One need not entertain any other deity for Propitiation, as
Hanumanth se hi sarve sukh karehi devotion of Shri Hanuman alone can give all happiness.

Sankat kate mite sab peera One is freed from all the sufferings and ill fated contingencies of
Jo sumirai Hanumat Balbeera rebirths in the world. One who adores and remembers Shri Hanuman.

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin Hail, Hail, Hail, Shri Hanuman, Lord of senses. Let your victory
Kripa Karahu Gurudev ki nyahin over the evil be firm and final. Bless me in the capacity as my
supreme guru (teacher).

Jo sat bar path kare kohi One who recites Chalisa one hundred times, becomes free from the
Chutehi bandhi maha sukh hohi bondage of life and death and enjoys the highest bliss at last.

Jo yah padhe Hanuman Chalisa All those who recite Hanuman Chalisa (The forty Chaupais)
Hoye siddhi sakhi Gaureesa regularly are sure to be benedicted. Such is the evidence of no less a
witness as Bhagwan Sankar.

Tulsidas sada hari chera Tulsidas as a bonded slave of the Divine Master, stays perpetually at
Keejai Das Hrdaye mein dera his feet, he prays “Oh Lord! You enshrine within my heart & soul.”

Pavantnai sankat haran, Oh! conqueror of the Wind, Destroyer of all miseries, you are a
Mangal murti roop. symbol of Auspiciousness.
Ram Lakhan Sita sahit, Along with Shri Ram, Lakshman and Sita, reside in my heart.
Hrdaye basahu sur bhoop. Oh! King of Gods.